L’STAC sol·licita a l’IMET que traslladi el parer del seu servei jurídic sobre el qual es sustenta la no competència de l’AMB per aprovar la proposta de regulació

STAC.- Direcció general del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ens ha respost a la nostra sol·licitud de data 29.05.2020 informant-nos que no consideren viable, com vam demanar a instància de l’AMB-IMET, la seva participació en el procés de regulació de l’oferta de taxi en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona un cop finalitzi l’estat d’alarma.

El seu equip jurídic, de la mateixa manera que el nostre, assegura que l’AMB te totes les competències per regular l’oferta de taxi i cita textualment el següent article de la llei i posterior conclusió:

La Llei del Taxi recull, en el seu article 24.1 b) el mandat a les entitats locals titulars de les llicències de regular, mitjançant la norma reglamentària pertinent, l’explotació de les llicències de taxi pel que fa als torns, els dies de descans i les vacances.

Es tracta, per tant, d’una matèria reservada a la competència de les entitats locals per la pròpia llei sobre la que l’Administració de la Generalitat no gaudeix de cap habilitació normativa, ja que aquesta correspon precisament a les entitats locals competents.


Un cop confirmat el parer de la Generaliat i després de fer arribar a l’IMET, el passat dia 4 de maig de 2020, el document “Informe urgente sobre la adopción de posibles medidas regulatorias para reducir los efectos causados en el sector del taxi del área metropolitana de Barcelona tras el estado de alarma declarado por la situación de emergencia sanitaria provocada por el covid-19” realitzat pel Dr. Marc Tarrés Vives de la Universitat de Barcelona.

Des de l’STAC, em sol·licitat per instància a l’AMB-IMET:

 • PRIMER.– Que l’AMB-IMET ens faci trasllat de manera formal del parer dels seu
  serveis jurídics sobre el qual es sustenta en dret la no competència de l’AMB per aprovar,
  en exercici de la seva potestat reglamentària, la referida proposta de modificació del
  Reglament Metropolità del Taxi.
 • SEGON.- Que en cas de persistir el parer de l’AMB sobre la no procedència de
  tramitar l’elaboració d’un projecte de modificació del Reglament Metropolità del Taxi sobre
  un nou règim transitori de descans setmanal, es substanciï, en els termes de l’article
  133.1 de la Llei 39/2015 (vid. STC 55/2018 FJ 7) una consulta pública a través del portal
  de l’IMET en la qual es pugui recollir l’opinió dels taxistes i de les organitzacions més
  representatives sobre la iniciativa normativa proposada.

SOL·LICITUD A L’AMB-IMET 09.06.2020:

Download (PDF, 269KB)

 

SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE TERRITORI 29.05.2020:

Download (PDF, 225KB)