L’IMET publica de manera oficial els representants de la Taula Tècnica del Taxi

DECRET DE PRESIDÈNCIA

En compliment de la normativa electoral aprovada pel Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2020 i publicada en el BOP el dia 17 de novembre de 2020,

RESOLC,

PROCLAMAR DEFINITIUS els resultats de la consulta proclamats provisionalment per la Junta Electoral.

DETERMINAR que seran representants de la Taula Técnica del Taxi a efectes de les relacions amb l’Institut Metropolità del Taxi els següents:

En representació de les persones físiques titulars d’una o dues llicències de taxi:

  •  Asociación Profesional Elite Taxi (4 persones)
  • Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) (2 persones)
  • Agrupació Taxi Companys (ATC) (2 persones)

En representació de les persones jurídiques titulars de llicència de taxi i persones físiques titulars de tres o més llicències de taxi:

  • Asociación Empresarial del Taxi (AET) (2 persones)

PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina web de l’IMET i en un indret d’accés públic.

NOTIFICAR aquesta resolució a les candidatures admeses a la consulta.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte objecte de recurs, en el termini d’un mes des del dia següent de publicació d’aquest decret. El recurs potestatiu de reposició s’entendrà desestimat si en el termini d’un mes des de la seva presentació no es produeix resolució expressa.

Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar de nou el mateix recurs. Contra aquesta resolució i sense necessitat de reposició prèvia, també podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació del present decret.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició interposat potestativament, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu esmentat al paràgraf anterior.

Download (PDF, 110KB)

Download (PDF, 397KB)