Creat el Tribunal qualificador d’exàmens

Dos membres de la Taula Tècnica del Taxi seran observadors

Foto de recurs
Foto de recurs

El Consell d’Administració de l’IMET del 13 de juliol va aprovar la composició del nou Tribunal qualificador d’exàmens per a l’obtenció de la Credencial de taxista, el qual estarà format per les persones següents:

President: el o la gerent de l’Institut Metropolità del Taxi o persona en qui delegui.

Vocals: el director o la directora de serveis o persona en qui delegui.El o la Cap de Projectes i Avaluació o persona en qui delegui.

Secretari: Lapersona responsable del departament d’exàmens de l’Institut

Observadors, amb veu i sense vot: 2 membres de la Taula Tècnica del Taxi.