Així no Freenow, així no

Taxis en la T-2 del Aeropuerto de Barcelona

STAC.- Hem escoltat molts cops que necessitem una app única, del sector, dels taxistes, la realitat s’imposa i ens trobem amb una multitud d’app’s al carrer, unes són d’associacions, altres d’empreses privades fins i tot de cooperatives, dins i fora de Barcelona.
Companys i companyes, no ens fem trampes al solitari, fer una aplicació de petició de serveis avui dia està a l’abast de qualsevol, per un preu molt mòdic un estudiant de programació la té preparada en menys d’un mes.
És evident que lo primer que necessita una aplicació per ser atractiva pels companys és que tiri molts serveis, em consta que les que ara estan al mercat dins i fora de l’Àrea metropolitana pateixen del mateix els usuaris no les coneixen.
A poblacions i algunes emissores de l’àrea han decidit promocionar-la entre els seus usuaris, això beneficia directament a la radioemissora, ja que descarrega a les telefonistes de feina i repercuteix de forma eficient als comptes d’empresa (cal menys gent per fer la feina).
Però el motiu d’aquest escrit no és analitzar com treballen les actuals apps’s que no estan en mans de fons d’inversió o grans multinacionals, el motiu d’aquest escrit és denunciar públicament i advertir a tots els companys i companyes del perill que seria que les llicències de taxi quedessin liberalitzades, tal com demana UBER, CNMC, ACCO i tots els que volen carregar-se el sector en benefici propi o dels seus amics. Doncs bé, ara trobem que hem de donar la raó a tots aquells que denunciaven/denunciàvem que un cop MyTaxi tingues els clients poc els importaria el model de taxi que defensem des del nostre sindicat, un model on el taxista dignifiqui cada dia mes la seva feina i on posem al centre de l’equació al client.

Perquè Freenow aposta per la liberalització de les llicències.

Ara em diran que és un estudi extern, ho sé, però també tots i totes sabem com funciona això, primer faig un estudi, després creo un estat d’opinió, per al final arribar al meu objectiu, disposar de mà d’obra barata per guanyar cada dia mes.

Ara sortiran els experts a dir-me que si hi ha més servei, el client sortirà beneficiat i els serveis seran més barats.
Doncs no, no senyors no serà així, i no perquè el que subscriu aquestes línies tingui una bola de mag, no senyors, el que passarà és que les classes més desfavorides no podran utilitzar un bon servei, perquè estarà massificat i seran els pitjors els que treballaran per les classes desfavorides i “els millors”, i fixeu-vos que ho poso entre cometes, els que gaudeixin dels bons serveis, evidentment pagant unes comissions que tal com va aviat seran més altes que les de les plataformes que vénen de l’altre costat de l’atlàntic.
El llop ja treu la poteta i lluny de voler millorar el sector, el que vol és millorar la seva butxaca, lícit, potser si, decent, tinc els meus dubtes, però és clar la qüestió de si és decent o no, ho heu de valorar tots vosaltres.

No cal dir que tot aquell que proposi una liberalització de les llicències ens trobarà enfront i mai defallirem en defensar un número limitat de llicències.

No és qüestió d’egoisme, és qüestió d’una forma d’entendre el taxi i el seu futur.

Així no Freenow, així no.

_____________

Versión en castellano

Así no Freenow, así no

Hemos escuchado muchas veces que necesitamos una app única, del sector, de los taxistas, la realidad se impone y nos encontramos con una multitud de app ‘s en la calle, unas son de asociaciones, otras de empresas privadas incluso de cooperativas, dentro y fuera de Barcelona.
Compañeros y compañeras, no nos hagamos trampas al solitario, hacer una aplicación de petición de servicios hoy en día está al alcance de cualquiera, por un precio muy módico un estudiante de programación la tiene preparada en menos de un mes.
Es evidente que lo primero que necesita una aplicación para ser atractiva para los compañeros es que tire muchos servicios, me consta que las que ahora están en el mercado dentro y fuera del área metropolitana sufren de lo mismo, los usuarios no las conocen.
En poblaciones y algunas emisoras del área han decidido promocionarla entre sus usuarios, esto beneficia directamente a la radioemisora, ya que descarga a las telefonistas de trabajo y repercute de forma eficiente en las cuentas de empresa (se necesita menos gente para hacer el trabajo).
Pero el motivo de este escrito no es analizar cómo trabajan las actuales apps  que no están en manos de fondos de inversión o grandes multinacionales, el motivo de este escrito es denunciar públicamente y advertir a todos los compañeros y compañeras del peligro que sería que las licencias de taxi quedaran liberalizadas, tal como pide UBER, CNMC, ACCO y todos los que quieren cargarse el sector en beneficio propio o de sus amigos. Pues bien, ahora nos encontramos que tenemos que dar la razón a todos aquellos que denunciaban / denunciábamos que una vez MyTaxi tuviera los clientes poco les importaría el modelo de taxi que defendemos desde nuestro Sindicato, un modelo donde el taxista dignifique cada día más su trabajo y donde ponemos siempre en el centro de la ecuación al cliente.

Porque Freenow apuesta por la liberalización de las licencias.

Ahora me dirán que es un estudio externo, lo sé, pero también todos sabemos cómo funciona esto, primero hago un estudio, después creo un estado de opinión, para al final llegar a mí objetivo, disponer de mano de obra barata para ganar cada día más.

Ahora saldrán los expertos a decirme que si hay más servicio, el cliente saldrá beneficiado y los servicios serán más baratos.
Pues no, no señores no será así, y no porque el que suscribe estas líneas tenga una bola de mago, no señores, lo que pasará es que las clases más desfavorecidas no podrán utilizar un buen servicio, porque estará masificado y serán los peores los que trabajarán para las clases desfavorecidas y “los mejores”, y tened en cuenta que lo pongo entre comillas, los que disfruten de los buenos servicios, evidentemente pagando unas comisiones que tal como van pronto serán más altas que las de las plataformas que vienen del otro lado del atlántico.
El lobo ya saca la patita y lejos de querer mejorar el sector, lo que quiere es mejorar su bolsillo, lícito, tal vez si, decente, tengo mis dudas, pero está claro, la cuestión de si es decente o no, lo debéis valorar todos vosotros.

Decimos alto y claro, todo aquel que proponga una liberalización de las licencias nos encontrará en frente y nunca dejaremos de defender un número limitado de licencias.

No es cuestión de egoísmo, es cuestión de una forma de entender el taxi y su futuro.

Así no Freenow, así no.