Reunió del Pacte per la Mobilitat per informar sobre el impacte de la contaminació a la ciutat i les mesures a adoptar

STAC.- Representants de la Unió Intercomarcal de Barcelona del STAC van ser-hi presents en aquesta reunió informativa celebrada a la seu d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. Van assistir-hi diverses entitats de la ciutat i diferents tècnics municipals, com a representants de l’administració.

Aquests varen presentar el darrer estudi d’impacte ambiental que afirma que l’aire que respirem a la ciutat es caracteritza per excedir les mitjanes anuals de contaminants (NO2 i material particular), amb superacions puntuals del nivell de referència, que es coneixen com a episodis de contaminació.

Segons l’Ajuntament, aquest estudi demostra que la contaminació atmosfèrica és un risc important per a la salut i la qualitat de vida de les persones i els obliga a aplicar mesures per combatre-la, com les Zones de baixes emissions de l’Àmbit Rondes de Barcelona que entraran en funcionament l’1 de Desembre.

Què són les zones de baixes emissions?
Espai dins del terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes), part d’Hospitalet, Esplugues, Cornellà i Sant Adrià, on es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants per protegir a les persones i el medi de l’aire contaminat procedent dels vehicles.
Ronda de Dalt i del Litoral excloses.

A partir de quan?
Les restriccions seràn temporals a partir de l’1 de Desembre de 2017 de 07:00h a 20:00h de dilluns a divendres (quan la Generalitat decreti Episodi de contaminació atmosfèrica) i permanents a partir de l’1 de Gener de 2020 independentment de si hi ha contaminació o no.

A qui afecten?
Les restriccions de circulació s’aplicaran progressivament als vehicles més contaminants prenent com a base la classificació del parc de vehicles de la DGT. Aquests són els que no tenen distintiu de la DGT (dièsels anteriors al 2006 i els benzina anteriors al 2000).

Els taxistes també haurem de respectar les zones de baixes emissions

Com es comunicaran els dies d’episodis de contaminació?
S’informarà a través dels canals municipals i, al taxi en particular, a través de l’aplicació TAXI AL DIA.

És obligatori portar enganxat el distintiu de la DGT al vidre?
No és obligatori, però si molt recomanable. Un dels criteris que seguirà Guàrdia Urbana a l’hora d’exercir el control, serà parar els vehicles sense distintiu a la vista.
En cas de denúncia, mai seria per no portar el distintiu, sinó per formar part del grup de vehicles més contaminants que tenen prohibit circular aquell dia.

Com aconseguir el distintiu de la DGT?
Els titulars de vehicles haurien de rebre de forma gratuïta al seu domicili una carta amb el corresponent distintiu ambiental.
Si per pèrdua, deteriorament o per algun altre motiu es necessita sol·licitar un duplicat de l’adhesiu, es podrà tramitar des de qualsevol Prefectura Provincial de Trànsit (no oblideu demanar cita prèvia) o des d’una oficina central de Correus, però en aquest cas s’haurà d’abonar la taxa de la DGT.
(Versión castellana)
Representantes de la Unión Intercomarcal de Barcelona del STAC estuvieron presentes en esta reunión informativa celebrada en la sede de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Asistieron diversas entidades de la ciudad y diferentes técnicos municipales, como representantes de la administración.

Estos presentaron el último estudio de impacto ambiental que afirma que el aire que respiramos en la ciudad se caracteriza por exceder los promedios anuales de contaminantes (NO2 y material particular), con superaciones puntuales del nivel de referencia, que se conocen como episodios de contaminación.

Según el Ayuntamiento, este estudio demuestra que la contaminación atmosférica es un riesgo importante para la salud y la calidad de vida de las personas y les obliga a aplicar medidas para combatirla, como las Zonas de bajas emisiones del ámbito Rondas de Barcelona que entrarán en funcionamiento el 1 de Diciembre.

¿Qué son las zonas de bajas emisiones?
Espacio dentro del término municipal de Barcelona (excepto la Zona Franca y el barrio de Vallvidrera, Tibidabo y las Planas), parte de Hospitalet, Esplugues, Cornellà y Sant Adrià, donde se restringe la circulación de los vehículos más contaminantes para proteger a las personas y el medio del aire contaminado procedente de los vehículos.
Ronda de Dalt y del Litoral excluidas.

¿A partir de cuándo?
Las restricciones serán temporales a partir del 1 de Diciembre de 2017 de 07:00h a 20: 00h de lunes a viernes (cuando la Generalitat decrete Episodio de contaminación atmosférica) y permanentes a partir del 1 de Enero de 2020 independientemente de si hay contaminación o no.

¿A quién afectan?
Las restricciones de circulación se aplicarán progresivamente a los vehículos más contaminantes tomando como base la clasificación del parque de vehículos de la DGT. *Estos son los que no tienen distintivo de la DGT (diesel anteriores al 2006 y los gasolina anteriores al 2000).*

*Los taxistas también tendremos que respetar las zonas de bajas emisiones*

¿Como se comunicarán los días de episodios de contaminación?_
Se informará a través de los canales municipales y, en el taxi en particular, a través de la aplicación ‘taxi al día’.

¿Es obligatorio llevar enganchado el distintivo de la DGT en el cristal?
No es obligatorio, pero sí muy recomendable. Uno de los criterios que seguirá Guardia Urbana a la hora de ejercer el control, será parar los vehículos sin distintivo a la vista.
En caso de denuncia, nunca sería por no llevar el distintivo, sino por formar parte del grupo de vehículos más contaminantes que tienen prohibido circular ese día.

¿Cómo conseguir el distintivo de la DGT?
Los titulares de vehículos deberían recibir de forma gratuita en su domicilio una carta con el correspondiente distintivo ambiental.
Si por pérdida, deterioro o por algún otro motivo se necesita solicitar un duplicado del adhesivo, se podrá tramitar desde cualquier Jefatura Provincial de Tráfico (no olviden pedir cita previa) o desde una oficina central de Correos, pero en este caso se deberá abonar la tasa de la DGT.