Publicades les tarifes interurbanes per Catalunya

Tarifes interurbanes 2019

Annex

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Transports i Mobilitat

Tarifes autoritzades per als serveis interurbans de taxi, autoritzacions classe VT, el recorregut dels quals estigui comprès íntegrament dins el territori de Catalunya, inclosos els impostos (Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre).

a) Tarifa 6. Serveis que es desenvolupin els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 8 i les 20 hores.

Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,70 euros.

Preu per hora d’espera: 19,12 euros.

Preu per fracció cada 15 minuts: 4,78 euros.

Mínim de percepció: 6,20 euros.

Suplement d’entrada o sortida d’aeroport: 3,10 euros.

Suplement per transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor (incloent-hi tots els passatgers): 3,10 euros. Suplement per avís telefònic o mitjançant radioemissora: s’aplicarà la quantia fixada per aquest concepte en l’àmbit urbà respectiu.

b) Tarifa 7. Serveis que es desenvolupin en dissabtes i festius, i els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 20 i les 8 hores.

Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,75 euros.

Preu per hora d’espera: 20,68 euros.

Preu per fracció cada 15 minuts: 5,17 euros.

Mínim de percepció: 6,70 euros.

Suplement d’entrada o sortida d’aeroport: 3,10 euros.

Suplement per transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor (incloent-hi tots els passatgers): 3,10 euros. Suplement per avís telefònic o mitjançant radioemissora: s’aplicarà la quantia fixada per aquest concepte en l’àmbit urbà respectiu.

Els mínims de percepció no són acumulables a recorreguts als quals s’hagi aplicat la tarifa ordinària per quilòmetre recorregut.

Extracte de les condicions aplicables

1. Aquestes tarifes són obligatòries i d’aplicació des del punt d’inici de la prestació dels serveis interurbans de taxi que es prestin amb vehicles proveïts d’autoritzacions de transport de la classe VT.

2. Els serveis s’han de contractar en règim de lloguer per cotxe complet i els recorreguts són en circuit tancat fins al punt de partida pel recorregut més curt, si no s’acorda expressament el contrari.

3. El pagament del peatge a què estigui sotmès l’ús d’una via va a càrrec de l’usuari, inclòs el corresponent al recorregut de retorn del taxista al seu punt d’origen.

4. L’usuari té dret al transport gratuït del seu equipatge fins als límits establerts i en les condicions que fixa l’Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre.

5. Els usuaris han de comunicar al Servei Territorial de Transports competent les irregularitats i les infraccions observades i aquestes es podran consignar en el llibre de reclamacions del vehicle.