Procediment autorització vehicles de set places

El taxista Francisco Palomares posa con su vehículo de siete plazas Llibert Teixidó
El taxista Francisco Palomares posa con su vehículo de siete plazas Llibert Teixidó

IMT.-Anunci de l’IMT sobre las 7 places
Ha sortit publicat el procediment per a legalitzar els vehicles de 7 places: Exp. 137/04A N U N C I
El Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi en sessió de data 24 d’octubre de 2011, ha acordat:

APROVAR, de conformitat amb allò que estableix l’article 42.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, el
procediment administratiu següent, corresponent a l’autorització de vehicles de set places.

 

 

AUTORITZACIÓ VEHICLES DE SET PLACES
PROCEDIMENT:

NORMA REGULADORA: Article 20.3 de la Llei del Taxi
Article 27.3 del Reglament Metropolità del Taxi
Norma Complementària IV del Reglament Metropolità del Taxi
Acord del Consell d’Administració de 24 d’octubre de 2011

-TERMINI PER RESOLDRE: 1 dia

– SENTIT DEL SILENCI: positiu

– ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE: Direcció de ServeisCRITERIS D’APLICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
– Excepcionalitat.
– Quan es justifiqui circumstàncies relacionades amb les prestacions i característiques dels vehicles.
– L’accesibilitat que tingui el vehicle per al transport de persones amb mobilitat reduïda.
– Característiques de la zona geogràfica i del servei mateix.
– Compliment del vehicle de la Norma Complementària IV del Reglament Metropolità del Taxi.

TRÀMIT
Expedient:

Supòsit 1 – Vehicle nou
Inici per part del titular interessat on hi consti vehicle, model i circumstàncies per les que ho demana.
Autorització inicial, condicionada a l’aportació de la fitxa tècnica i de l’assegurança del vehicle cobrint 7
places.

Supòsit 2 – Vehicle segona mà
Inici per part del titular interessat on hi consti vehicle, model i circumstàncies per les que ho demana.
Aportació de comprovant conforme es pot modificar la fitxa tècnica del vehicle.
Aportació de pòlissa d’assegurança del vehicle cobrint 7 places.
Reforma d’importància del vehicle de cinc a set places, en el supòsit de que el vehicle estigués adaptat
per cinc places.

Sebastià Grau i Ávila
Secretari General
Barcelona, 2 de gener de 2012

Comments are closed.