NOTA DE PREMSA del sector del taxi de l’AMB

Els sota signats us fem partícips de l’escrit enviat avui 21 de juliol a l’Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut, a l’Hble. Sr. Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat i a la Sra. Rosa Alarcón, presidenta de l’IMET. És el següent:

Les associacions representatives i les diferents empreses d’intermediació del sector del taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, arran de la greu situació de salut pública i de crisi econòmica que patim al país, demanem formalment l’adopció de mesures amb caràcter urgent per fer front al risc de brots de COVID-19 entre els professionals taxistes i la ciutadania usuària del servei de taxi.

Arran de l’aprovació per part del Govern de Catalunya del decret llei 27/2020 de 13 de juliol, queden garantides jurídicament totes les mesures restrictives que es prenguin en situacions de pandèmia. Ja que queda facultada l’autoritat sanitària, per prendre decisions en matèria de limitació d’activitat, desplaçament de persones i prestació de serveis en determinats àmbits territorials.

Per aquest motiu, els sota signants demanem de manera unitària al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que aprovi una ordre en matèria de salut pública i de seguretat ciutadana, que contempli en l’àmbit del transport la possibilitat que l’AMB, en l’exercici de les seves competències, REDUEIXI DE MANERA EXCEPCIONAL I TEMPORAL L’OFERTA DE SERVEI DE TAXI DIÀRIA AL 50% DEL TOTAL DE LA FLOTA EXISTENT. Tal com s’ha produït en altres sectors susceptibles de ser fonts de contagi i propagació de l’epidèmia.

Proposem a més la creació d’un comitè de seguiment de la regulació, amb reunions periòdiques entre l’administració i representants del sector, que avaluï de forma àgil i amb freqüència la relació oferta-demanda de taxi a l’AMB, per així poder adaptar-la a qualsevol canvi o evolució de la situació sanitària o econòmica.

Download (PDF, 1.04MB)

Download (PDF, 702KB)