Les llicències amb vehicles elèctrics podran mantenir el torn a l'aeroport si necessitin recarregar-los

Veh_enV200La mesura. adoptada per l’IMET. entrarà en vigor a partir de l’1 de juny

IMET.- Aquesta mesura s’adopta d’acord a la Disposició Addicional Novena de suport a la implantació del vehicle elèctric que va ser aprovada pel Consell Metropolità de l’AMB el 27 de maig de 2014 per la qual s’establia que l’IMET determinaria els mecanismes oportuns per tal que a l’Aeroport Barcelona–El Prat i a l’Estació de Sants, els vehicles que estiguin carregant mantinguin el torn corresponent per tal de prestar servei.

Per les facultats atorgades per l’article 16 dels Estatuts de l’IMET, la gerència d’aquest organisme ha establert els mecanismes perquè aquests vehicles mentinguin el torn per prestar servei a l’Aeroport de Barcelona – El Prat.

En primer lloc, l’IMET atorgarà als titulars de llicències de taxis elèctrics una autorització prèvia i els mecanismes de regulació seran els següents:

1. Els titulars de llicència que disposin d’un vehicle elèctric una vegada arribin a les graelles de taxi localitzades a l’Aeroport de Barcelona – El Prat (T1 i T2) i comprovin el seu torn per prestar servei (amb les llicències dels vehicles que es troben en el torn anterior i posterior de la graella) podran abandonar aquest punt durant el temps màxim d’una hora i mitja per efectuar la recàrrega del seu vehicle en qualsevol punt de l’àrea metropolitana de Barcelona mantenint el torn en la graella.

2. Aquest torn es podrà mantenir durant el temps màxim d’una hora i mitja per efectuar la recàrrega del vehicle, sempre i quan, en aquest període de temps els vehicles de la fila on es troba el seu torn de parada no hagin sortit ja de la parada de l’Aeroport de Barcelona per prestar servei en aquestes instal•lacions. En el cas que, just a l’arribada estigui sortint la seva fila, sortirà l’últim. I en el cas que ja hagi sortit la seva fila, perdrà el torn.

3. Una vegada hagi realitzat la recàrrega del vehicle, el titular del vehicle elèctric s’incorporarà a l’espai de la fila que havia ocupat abans de sortir a efectuar la recàrrega. Aquest espai haurà d’estar disponible i no podrà ser ocupat per altres vehicles durant el termini de temps autoritzat per fer la recàrrega, per tal de facilitar el manteniment del torn de la graella.

4. Els vehicles elèctrics podran realitzar com a màxim dues reserves de torn al dia.

5. En el cas que es detecti un vehicle elèctric que, tenint lloc reservat a la graella, efectuï un servei se li retirarà automàticament l’autorització.

6. Aquest mesura entrarà en vigor a partir del dia 1 de juny de 2015.