L’Ajuntament de Tarragona convoca l’examen de la cartilla municipal de taxista

Convocatòria cartilla municipal . Ajuntament de Tarragona

STAC.- L’Ajuntament de Tarragona ha convocat l’examen per a l’obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrará el 29 de novembre de 2018 de 10 hores a 12 hores a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET). La sol.licitud dels interessats s’ha de presentar abans del 29 de setembre de 2018 que es quan finalitzarà el plaç.

Els requisits es detallen a continuació:

  • DNI o NIE en vigor (fotocòpia compulsada del document).
  • Trobar-se en possessió del permís de conducció de la classe B en vigor, o superior a aquest, expedit per les Prefectures de Trànsit (fotocòpia compulsada del document).
  • Haver satisfet la taxa de dret d’examen (5,95 €),

L’examen se celebrarà el 29 de novembre de 2018 a les 10 h del matí a l’IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona), ubicat a l’av. de Ramón y Cajal, número 70.

L’examen constarà de dos exercicis:

*El primer exercici consistirà en contestar per escrit 25 preguntes de les 30 proposades pel Tribunal, del temari que consta a l’annex, amb tres respostes de les quals una serà la correcta, en un temps màxim de trenta minuts.

Aquest exercici constarà de dues parts:

  • Primera: respondre 10 preguntes de les 12 proposades pel Tribunal referents a la legislació específica del sector del taxi, les quals seran triades per l’aspirant.

Per aprovar aquesta part s’haurà de contestar correctament, com a mínim, 5 preguntes.

  • Segona: respondre 15 preguntes de les 18 proposades pel Tribunal referents a coneixements de la ciutat, els seus voltants, centres oficials, locals d’espectacles, nom i situació dels carrers, avingudes i places, sentits de circulació de les vies urbanes, règim d’estacionament i aparcaments de les unes i de les altres, itineraris més directes per tal d’arribar d’un punt a un altre i del patrimoni històric i monumental de la ciutat, les quals seran triades per l’aspirant.

Per aprovar aquesta part s’haurà de contestar correctament, com a mínim, 12 preguntes.

La qualificació de l’exercici serà d’apte o no apte.

Les persones aspirants que no assoleixin com a mínim els percentatges esmentats en cadascuna de les parts quedaran eliminades.

El segon exercici consistirà en mantenir una conversa amb les persones assessores especialistes designades pel Tribunal, per determinar el grau de coneixements orals dels aspirants, en llengua catalana.

La qualificació de la prova serà d’apte o no apte.

Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte en aquest exercici quedaran eliminades.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà constituït de la forma següent:

President: el conseller delegat d’Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat o a la persona a qui delegui.

Vocals:

  • El director del Servei de Mobilitat i Convivència o a la persona a qui delegui.
  • El cap de la Guàrdia Urbana o persona a qui delegui.

Una assessora especialista designada pel Tribunal, en representació del Centre de Normalització Lingüística.

Secretària: La cap de grup de suport administratiu del Servei de Mobilitat i Convivència, que actuarà per delegació del secretari              general o persona a qui delegui.