El STAC se adhiere a la huelga 29-M y pide a los taxistas un seguimiento masivo

STAC.-

El Sindicat del Taxi de Catalunya junta a las organizaciones de la Taula d’Autònoms de Catalunya (TAC): ASTAC-CONDAL, Unió de Pagesos de Catalunya y las organizaciones de autónomos CTAC y FS TRADE-CC.OO. dan el apoyo a la convocatoria de Huelga General del 29-M.
El STAC junto al resto de organizaciones hace un llamamiento a todos los autónomos para que secunden la huelga.

MOTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

Els objectius d’aquesta convocatòria a la interrupció de l`activitat professional i de prestació de serveis són:

a) El refús de les polítiques pressupostaries restrictives del Govern del estat, que estan conduint de manera progressiva al desmantellament dels sistemes de protecció i cohesió social. El control del dèficit públic a qualsevol preu, siguin quines siguin les conseqüències negatives que aquestes polítiques restrictives puguin generar en l’activitat econòmica i en les institucions de l’Estat de Benestar, s’observa en les mesures que varen ser incorporades al “Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic”.

b) El refús de les polítiques pressupostaries restrictives del Govern de la Generalitat de Catalunya, que juntament amb les retallades dels serveis socials bàsics estan conduint de manera progressiva al desmantellament dels sistemes de protecció i cohesió social.

Aquestes mesures, a més de repercutir negativament en l’activitat econòmica i en l’ocupació amb caràcter general, posen en risc els serveis públics de qualitat que atenuen unes desigualtats socials cada vegada més profundes, i destrueixen ocupació privada i pública al temps que deterioren les condicions de treball de l’existent.

L’efecte directe d’aquestes politiques en el col•lectiu del treball autònom estan a la vista: a Catalunya, la seguretat social ha perdut 53.020 autònoms i autònomes cotitzants, des del 31-12-2007 fins al 31-12-2011. En aquest període el nombre total de cotitzants a la seguretat social ha disminuït un 11,69%, mentre que el d’autònoms/es persones físiques ha disminuït un 14,27%.

c) El nostre posicionament en favor del manteniment del poder adquisitiu de les pensions, de defensa del sistema públic de seguretat social i d’oposició a qualsevol pèrdua de drets dels actuals i futurs pensionistes.

d) L’exigència de seguir desenvolupant l’Estatut del Treball Autònom perquè aquest esdevingui una millora de les condicions de treball i de vida dels autònoms, i en particular que es modifiqui urgentment aquesta Llei per garantir i tutelar l’exercici dels drets dels autònoms econòmicament dependents, davant les empreses i administracions que els contracten i que no volen reconèixer la seva condició.

e) La nostra preocupació pel risc cert que l’abaratiment de l’acomiadament dels treballadors assalariats afecti, en el futur, les possibles indemnitzacions dels autònoms dependents (tenint present, a més, que aquests no estan protegits pel FOGASA).

d) La nostra reivindicació de continuar la millora de la protecció social dels autònoms i la seva progressiva equiparació en drets i obligacions a la de tots els treballadors. Uns drets, els del treball assalariat, amenaçats, com mai des de la transició democràtica, per la reforma laboral que ha presentat el Govern del Partit Popular, amb el suport de Convergència i Unió, lo qual implica, evidentment, una dificultat afegida per aconseguir els drets que reclamem els autònoms i autònomes.

e) La nostra demanda de polítiques actives de suport i plans de reconversió per a sectors de treballadors i treballadores autònoms durament castigats per la crisi com, entre d’altres, el transport, la construcció, el comerç familiar o l’agricultura i ramaderia.

f) La nostra exigència que els governs central i autonòmics garanteixin l’accés al crèdit dels autònoms, empreses i famílies, com a element bàsic per contribuir a la creació de treball i de riquesa, condicionant els ajuts a les entitats financeres al compliment d’aquests objectius.

g) La nostra defensa del model de l’estat del benestar i el nostre rebuig a qualsevol tipus de retallada en serveis i prestacions socials.