COMUNICAT OFICIAL Unió de Barcelona de l’STAC

COMUNICAT A AFILIATS, SIMPATITZANTS I SECTOR DEL TAXI DE L’AMB EN GENERAL

La Junta de la Unió de Barcelona de l’STAC, davant l’anunci de la no reedició del pacte sectorial que va donar lloc a l’autoregulació del servei durant el mes d’agost, vol manifestar el següent:

 • L’STAC ha defensat en tot moment la conveniència de reeditar el pacte sectorial per regular el servei durant el mes de setembre. En coherència amb la voluntat manifesta del 90% dels nostres afiliats i companys que han participat en els diferents sondejos, com no podia ser d’una altra manera.

 • Un pacte d’aquestes característiques exigeix d’un consens total entre tots els actors implicats, que lamentablement ara no es donava. Respectem, encara que no compartim, la decisió d’altres organitzacions de no donar suport al pacte i demanem només assenyalar a l’únic responsable del fet que avui no tinguem una regulació amb garanties jurídiques: l’Institut Metropolità del Taxi.

 • Davant la situació insostenible que estem patint, de la reunió amb l’IMET de dimarts vinent només esperem que se’ns anunciï un pla de rescat i viabilitat econòmica pel sector, que inclogui a més d’una regulació sostenible, una estratègia d’incentiu de la demanda i d’ajudes econòmiques. En cas de persistir l’IMET en el seu desistiment de funcions manifest, el conflicte serà del tot inevitable i de conseqüències imprevisibles.

 • Els nostres serveis jurídics segueixen estudiant la millor via per a reclamar tots els perjudicis derivats de la inacció de l’IMET, com a màxim responsable de garantir la viabilitat econòmica del servei de taxi a l’AMB.

 • Volem mostrar públicament el nostre suport i solidaritat amb els companys d’Élite Taxi i d’ATC, per les possibles conseqüències que es derivin de la reclamació judicial impulsada per certs individus de sobres coneguts pel sector. Els mateixos que amenacen i coaccionen als legítims representants del sector, democràticament escollits a les urnes, i que han dilapidat històricament tots els avenços col·lectius en benefici propi i dels seus negocis de dubtosa legalitat.

 • Volem agrair la participació de tots els companys i companyes, afiliats o no, en els diferents sondejos realitzats durant els darrers dies. Encoratgem als que, malgrat tenir l’oportunitat no ho han fet, a implicar-se i prendre partit. Vivim un dels pitjors moments de la història del nostre sector i del nostre país, ús necessitem a tots i a totes. Des de l’STAC lluitarem sense descans per a tractar de garantir el futur del nostre sector, amb la convicció i perseverança de sempre.


COMUNICADO A AFILIADOS, SIMPATIZANTES Y SECTOR DEL TAXI EN GENERAL

La Junta de la Unión de Barcelona de la STAC, ante el anuncio de la no reedición del pacto sectorial que dio lugar a la autoregulación del servicio durante el mes de agosto, quiere manifestar lo siguiente:

 • El STAC ha defendido en todo momento la conveniencia de reeditar el pacto sectorial para regular el servicio durante el mes de septiembre. En coherencia con la voluntad manifiesta del 90% de nuestros afiliados y compañeros que han participado en los diferentes sondeos, como no podía ser de otro modo.
 • Un pacto de estas características exige de un consenso total entre todos los actores implicados, que lamentablemente no se daba. Respetamos, aunque no compartimos, la decisión de otras organizaciones de no apoyar el pacto y pedimos solo señalar al único responsable del hecho que hoy no tengamos una regulación con garantías jurídicas: el Instituto Metropolitano del Taxi.
 • Ante la situación insostenible que estamos sufriendo, de la reunió con el IMET del próximo martes solo esperamos que se nos anuncie un plan de rescate y viabilidad económica para el sector, que incluya además de una regulación sostenible, una estrategia de incentivo de la demanda y de ayudas económicas. En caso de persistir el IMET en su dejación de funciones manifiesto, el conflicto será del todo inevitable y de consecuencias imprevisibles.
 • Nuestros servicios jurídicos siguen estudiando la mejor vía para reclamar todos los perjuicios derivados de la inacción del IMET, como máximo responsable de garantizar la viabilidad económica del servicio de taxi en el AMB.
 • Queremos mostrar públicamente nuestro apoyo y solidaridad con los compañeros de Élite Taxi y ATC, por las posibles consecuencias que se deriven de la reclamación judicial impulsada por ciertos individuos de sobra conocidos por el sector. Los mismos que amenazan y coaccionan a los legítimos representantes del sector, democráticamente escogidos en las urnas, y que han dilapidado históricamente todos los avances colectivos en beneficio propio y de sus negocios de dudosa legalidad.
 • Queremos agradecer la participación de todos los compañeros y compañeras, afiliados o no, en los diferentes sondeos realizados durante los últimos días. Alentamos a los que, a pesar de tener la oportunidad no lo han hecho, a implicarse y tomar partido. Vivimos uno de los peores momentos de la historia de nuestro sector y de nuestro país, os necesitamos a todos y a todas. Des del STAC lucharemos sin descanso para tratar de garantizar el futuro de nuestro sector, con la convicción y perseverancia de siempre.

Download (PDF, 189KB)