Comunicat de l'IMET en relació al projecte de Llei de Garantía de la Unidad de Mercado

Comunicat IMET projecte Llei GUM
BARCELONA. IMET.- L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) s’afegeix a la petició de les organitzacions del sector del taxi i demana la devolució al Govern d’Espanya del Projecte de Llei de ‘Garantía de la Unidad del Mercado’ (GUM) que, després de ser aprovat pel ‘Pleno del Congreso de los Diputados’, està a punt de passar a tramitació parlamentària.
Aquest Organisme considera que aquest projecte de Llei vulnera les competències autonòmiques i locals en matèria de regulació dels transport en autotaxi i la seva aplicació tindria una repercussió directa i molt greu en el sector del taxi de tot l’Estat, amb un aprofundiment de la ja difícil situació d’un sector en el què la crisi econòmica generalitzada del país l’està afectant molt directament. Els plantejaments liberalitzadors del projecte GUM, a més, amenacen, com bé es va manifestar en les diferents esmenes presentades, la uniformització d’un sector, la qual cosa atempta contra l’eficiència i la ompetitivitat del model de taxi que reclamen els ciutadans i ciutadanes i que els gestors i professionals del taxi desitgen per a les seves ciutats i municipis.
El Projecte de Llei GUM vulnera els acords subscrits entre el sector i el Govern amb la reforma de la LOTT i sembla que es vulgui imposar, per la porta de darrere, una liberalització en nom de la unitat de mercat.
L’IMET estarà sempre al costat del desenvolupament del sector del taxi en el marc d’un servei de qualitat i professional i no acceptarà mai que qualsevol persona pugui desenvolupar el treball del transport de persones sense la qualificació i la professionalitat pertinents i obligatòries.
Per totes aquestes raons, l’IMET demana el Govern del Partit Popular la retirada del Projecte amb el seu actual redactat i insta a que es respecti els acords que van subscriure amb els representants del sector, amb ocasió de la reforma de la LOTT.