Canvis normatius en el taxi de Barcelona

* Impulsen la sostenibilitat, la modernització i el model PMR

AMB.- En el Ple del 24 d’abril, el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar també inicialment diverses modificacions que afecten a l’article 27 del Reglament Metropolità del Taxi, el qual fa referència als vehicles aplicats al servei.

Les modificacions són les següents:

*Limitació a un 15% els vehicles de més de nou places a excepció dels destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda.

Article 27.3) s’afegeix un segon paràgraf en què s’estableix el següent:
L’excepcionalitat a què fa referència l’article 20.3 de la Llei del Taxi s’estableix, per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en un 15% de vehicles de més de cinc places inclosa la del conductor. Aquest límit no serà aplicable als vehicles per al transport de persones amb mobilitat reduïda que certifiquin la seva adaptació segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi.

*A partir de l’1 de gener de 2019 no s’autoritzaran ni s’aplicaran models de vehicles amb motorització dièsel, amb l’excepció dels vehicles que puguin ser adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda

Article 27.4) s’afegeix l’apartat a) amb el redactat següent:
A partir de l’u de gener de 2019 no s’autoritzaran ni s’aplicaran models de vehicles amb motorització dièsel, amb l’excepció dels vehicles que puguin ser adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi, fins que el mercat disposí d’alternatives de combustibles de baixes emissions per a aquest tipus de vehicles.

* Antigüetat dels vehicles no podran superar els 10 anys.

* A excepció dels vehicles que puguin ser adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles amb etiqueta O que serà de 14 anys.

Article 27.6) Incorpora un text nou amb el redactat següent:

De forma general, els vehicles aplicats a una llicència no podran superar els deu anys d’antiguitat a comptar des de la seva primera matriculació, amb l’excepció dels vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda que certifiquin la seva adaptació, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi, i dels vehicles amb etiqueta O establerta per la Direcció General de Trànsit en cada moment. En ambdós supòsits exempts l’antiguitat màxima serà de catorze anys.

*1. Els vehicles de segona mà que s’apliquin a una llicència no podran tenir més de 5 anys.

*2. A excepció dels vehicles que puguin ser adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles amb etiqueta O que no podran tenir més de 10 anys.

Els vehicles de segona mà que s’apliquin a una llicència no podran excedir els cinc anys des de la seva primera matriculació, amb l’excepció dels vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda que certifiquin la seva adaptació, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi, i dels vehicles amb etiqueta O establerta per la Direcció General de Trànsit en cada moment. En ambdós supòsits exempts l’antiguitat màxima serà de deu anys. Es consideren de segona mà els vehicles que tinguin més de tres mesos des de la seva primera matriculació.

*1. Els vehicles que es transmetin am la llicència no podran tenir més de 7 anys.

*2. A excepció dels vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles amb etiqueta O que no podran tenir més de 10 anys.

*3. Els vehicles que substitueixi a un vehicle anterior no ha de ser més antic que el que es vol substituir.

Els vehicles que es transmetin conjuntament amb la llicència on estan aplicats no podran excedir els set anys des de la seva primera matriculació, amb l’excepció dels vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda que certifiquin la seva adaptació, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi, i dels vehicles amb etiqueta O establerta per la Direcció General de Transit en cada moment. En ambdós supòsits exempts l’antiguitat màxima serà de deu anys.
El vehicle que substitueixi a un vehicle anterior aplicat a la mateixa Ilicència no ha de ser més antic que el que es vol substituir.
Durant 30 dies, aquestes mesures se someten a un període d’exposició pública abans de l’aprovació definitiva.