Territori i Sostenibilitat convoca una primera línia d'ajuts per fomentar la compra de taxis de baixes emissions a l'àrea de Barcelona

EMISIONS CO2

  • Incentiva l’adquisició de cotxes elèctrics, híbrids, els que emprin com a font d’energia GLP i gas natural o bifuel amb motor de benzina
  • Els ajuts formen part de les mesures que estableix el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire als 40 municipis de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric
IMET 29.Gener. 2015.- El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha signat la primera resolució de convocatòria de subvencions per fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta mesura té com a objectiu potenciar la disminució del consum energètic i dels contaminants atmosfèrics a través de la renovació dels vehicles per models de menor consum i que generen menys diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen (NOx) i partícules. El sector del taxi es considera prioritari pel que fa a l’adquisició d’aquests tipus de vehicles “nets”, atès que la seva flota realitza desplaçaments quantitativament molt significatius, de més de 50.000 km anuals per vehicle, bàsicament en zones urbanes densament poblades.

La resolució, que properament es publicarà al DOGC, preveu destinar 150.000 euros a incentivar la renovació. En concret, 100.000 euros es destinaran a les actuacions de compra de cotxes elèctrics purs i 50.000 més a elèctrics d’autonomia estesa i híbrids endollables, híbrids no endollables de benzina amb emissions inferiors o iguals a 120 g CO2/km i 60 mg NOx/km (euro 5 o superior), o els que emprin com a font d’energia GLP i gas natural, o bifuel amb motor de benzina. Els ajuts, de fins a 4.000 euros per a elèctrics purs, i fins a 1.000 per a la resta, s’articulen per compensar part del sobrecost en què incorre el titular de la llicència de taxi en la compra d’un vehicle de baixes emissions.
Aquests incentius formen part de les mesures que estableix el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric que va aprovar el Govern el mes de setembre passat. El pla busca reduir la contaminació atmosfèrica local en els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i el Vallès Oriental declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per sobrepassar els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).  D’altres línies d’ajuts que ha posat en marxa la Generalitat relacionades amb les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire són les tarifes socials del transport públic, els descomptes en peatges i accés al carril Bus-VAO, i els cursos de conducció eficient per a empreses i entitats.