Reunió del Consell Català del Taxi amb Indústria de la Generalitat

REUNIÓ AMB INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT 12.06.2020

ASSISTENTS:

  • Sr. Josep Maria Fortuny, Sub-director general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial de la Generalitat de Catalunya.
  • Sr. Esteve Aguilar, Cap de servei d’Automòbils, Metrologia i Productes de la Generalitat de Catalunya.
  • Sr. Florenci Hernández, Sub-director General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.
  • Sra. Mª Teresa Carrillo, Gerent de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET).
  • Representants del Consell Català del Taxi (STAC, ÉLITE, AET i ATC).

RESUM:

-TARIFES

Es planteja la possibilitat d’implantar una flexibilització tarifària en les tarifes interurbanes. De tal manera que el preu €/km anés en descens de forma progressiva a l’augment del quilometratge. L’objectiu és ser més competitius en els trajectes llargs.

L’administració ens trasllada que han d’estudiar si tenen competències per a realitzar un canvi d’aquest tipus. En aquests moments es desconeix com està redactada la normativa metrològica.
Des de l’STAC instem a modificar aquesta normativa, en cas que impedeixi el canvi sol.licitat.

-TAXÍMETRES

Es formula una queixa respecte a la manca de transparència dels fabricants de taxímetres, que no comparteixen els codis interns dels aparells.

L’administració ens remet a Competència, Consum o en darrera instància, als Tribunals.

-HOMOLOGACIÓ VEHICLES

La futura aprovació de la normativa europea ITC 155/2020 implicarà que la instal·lació de taxímetres passarà a ser una REFORMA. De tal manera que, davant l’estudi elaborat per un professional competent (projecte tècnic d’un enginyer, per exemple), posterior aprovació i revisió ITV favorable, es podria instal·lar un taxímetre en QUALSEVOL VEHICLE SENSE LA NECESSÀRIA SOL·LICITUD DE LA MARCA.

Aquesta normativa, que s’havia d’aprovar el 24 d’agost, previsiblement s’aprovarà el 24 d’octubre. Restem a l’espera de comprovar si realment un particular podrà encarregar un projecte tècnic de reforma, sense el vist-i-plau de la marca.

Des de l’STAC hem proposat que es pogués utilitzar l’estudi tècnic de reforma, a l’hora de poder instal.lar taxímetres, en els taxis de diferents països de la UE, per a ser aplicada al nostre país, acollint-nos a les normatives europees i tenint en compte que formem part la zona Schengen. Entenem que hi ha múltiples vehicles que poden portar taxímetre fora de l’estat i que s’ha de poder adaptar a la normativa estatal.

No hem rebut cap resposta a la nostra proposta. Durant les pròximes setmanes registrarem la proposta i seguirem treballant en aquesta línia. És de total justícia que el taxista pugui escollir el model de vehicle per al servei, respectant unes mesures mínimes, i no estigui supeditat als interessos comercials dels fabricants.

-INSPECCIONS ITV

Des de l’STAC vam presentar una queixa pel fet que les estacions d’ITV estan assignant com a data de realització de la següent inspecció, el dia que la targeta fixava que li corresponia passar-la al vehicle (si no haguessin estat tancades les ITV pel Decret de l’estat d’alarma) i no el dia que realment la passa ara el vehicle. Entenem que aquest fet és un DESPROPÒSIT, que només es pot entendre des d’un punt de vista purament de benefici empresarial de la ITV i que jurídicament és qüestionable.