Reunió amb els responsables de l’ITV de la Generalitat per aclarir la situació dels VTC i la periodicitat de les seves revisions

La reunió amb els alts càrrecs, responsables de la Secció de la ITV de la Generalitat de Catalunya ens han deixat clar on ve definit l’ús del vehicle i quins són els que han de perseguir l’incompliment per part dels VTC a la periodicitat de la seva revisió

Un moment de la reunió telemàtica amb els responsables de la Generalitat

 

 

 

 

 

 

STAC.- El passat divendres dia 3 de desembre, els companys Lluís Berbel i Antoni Servos, van mantenir una reunió amb el Cap de Secció de la ITV de la Generalitat de Catalunya Jesus Cesar Pérez Marquina i el Cap de Servei d’Automòbils Esteve Aguilar Ramos per tal de treure l’entrellat que des de fa dies plana envers la periodicitat de la inspecció tècnica de vehicles que han de tenir els vehicles de lloguer amb conductor VTC.
A Espanya, la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) es desenvolupa segons el que estableix el Reial decret 920/2017, de 23 d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. L’objectiu és garantir que els vehicles es troben en condicions adequades per a la circulació per la via pública.
Tal com hem explicat en altres articles des de l’any 2019, els vehicles de lloguer amb conductor han de passar les inspeccions en la mateixa periodicitat que ho fan els vehicles taxi.
El problema rau en el fet que molts d’aquests vehicles en l’actualitat no tenen canviat el permís de circulació en relació amb l’ús del vehicle, que en el seu cas és el de vehicles de lloguer amb conductor, en molts casos l’ús que consta al permís de circulació és vehicle de lloguer i en aquest tipus de vehicles segons un reial decret del 2018 la periodicitat és igual a la dels vehicles turismes.
Arribats a aquest punt és l’interessat qui ha de sol•licitar a trànsit el canvi en el permís de circulació, perquè en determini l’ús real del vehicle.

És a dir, correspon a les policies locals i els mossos d’esquadra perseguir aquesta infracció que segons el nostre punt de vista és molt greu i que hauria de suposar la paralització del vehicle, ja que s’està fent un ús irregular del vehicle, amb les conseqüències de seguretat que això pot comportar per als usuaris d’aquest tipus de servei.

(Versión castellana)

El pasado viernes día 3 de diciembre, los compañeros Lluís Berbel y Antoni Servos, mantuvieron una reunión con el Jefe de Sección de la ITV de la Generalitat de Catalunya, Jesús Cesar Pérez Marquina y el Jefe de Servicio de Automóviles, Esteve Aguilar Ramos por tal de sacar el entramado que desde hace días se cierne hacia la periodicidad de la inspección técnica de vehículos que deben tener los vehículos de alquiler con conductor VTC.
En España, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se desarrolla según lo establecido en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. El objetivo es garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para la circulación por la vía pública.
Tal y como hemos explicado en otros artículos desde el año 2019, los vehículos de alquiler con conductor deben pasar las inspecciones en la misma periodicidad que lo hacen los vehículos taxi.
El problema radica en que muchos de estos vehículos en la actualidad no tienen cambiado el permiso de circulación en relación con el uso del vehículo, que en su caso es el de vehículos de alquiler con conductor, en muchos casos l uso que consta en el permiso de circulación es vehículo de alquiler y en este tipo de vehículos según un real decreto de 2018 la periodicidad es igual a la de los vehículos turismos.
Llegados a este punto es el interesado quien debe solicitar a tráfico el cambio en el permiso de circulación, para que determine su uso real del vehículo.

Es decir, corresponde a las policías locales y los mossos d’esquadra perseguir esta infracción que según nuestro punto de vista es muy grave y que debería suponer la paralización del vehículo, puesto que se está haciendo un uso irregular del vehículo, con las consecuencias de seguridad que esto puede acarrear para los usuarios de este tipo de servicio.