Publicació al BOPB de la Norma Complementària V – Torns – del Reglament Metropolità del Taxi

Publicació al BOPB. Norma Complementària V -Torns-

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI – Exp. 1853/11

El Consell Metropolita de l’Area Metropolitana de Barcelona en sessio de data 6 de marc de 2012, ha resolt:

APROVAR INICIALMENT la Norma Complementaria V –Torns- del Reglament Metropolita del Taxi, amb el redactat seguent:

1. De conformitat amb allo que determina l’article 24.1.b) de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, s’estableixen els següents torns dels vehicles afectes a les llicencies de taxi per a la prestacio del servei de dilluns a divendres:

a) Les llicencies quin numero d’ordre acaba en parell, prestaran el servei de 6,00 hores a 15,00 hores els mesos parells i de 13,00 hores a 22,00 hores els mesos senars.

b) Les llicencies quin numero d’ordre acaba en senar prestaran el servei de 6,00 hores a 15,00 hores els mesos senars i de 13,00 hores a 22,00 hores els mesos parells.

c) El dia de festa de dilluns a divendres que regeix per a les llicencies s’aplicara tant sols a l’horari nocturn, de manera que durant la resta de la jornada el servei s’ajustara als torns dels apartats a) i b) anteriors.

d) A l’Aeroport del Prat tots els taxis podran prestar servei respectant els torns dels apartats a) i b).

2. Ates el caracter transitori d’aquesta regulacio, queda en suspens qualsevol norma reglamentaria relativa a l’explotacio de les llicencies de taxi que s’oposi o sigui incompatible amb el regim de la present Norma Complementaria.

3. Mensualment es reunira la Comissio Tecnica de Seguiment de l’IMET per a determinar la continuitat de la mesura excepcional.

En cas que aquesta Comissio conclogui que la mesura no compleix els objectius pels quals ha estat aprovada, ho elevara al Consell d’Administracio de l’IMET, facultat per prendre la decisio de suspendre la mesura havent de donar compte en el seguent plenari de l’AMB.

SOTMETRE a informacio publica i audiencia dels interessats el present acord per un periode de trenta dies, conforme estableix l’article 178.1 del Text Refos de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, per a que puguin presentar reclamacions o suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamacio o suggeriment, l’acord inicial esdevindra definitiu.

 L’expedient estara exposat a la secretaria de l’IMET per tal que els interessats puguin consultar-lo i presentar reclamacions o suggeriments.

 Barcelona, 7 de març de 2012

 El secretari general, Sebastia Grau i Avila

 CVE-Num. de registre: 022012005728

Comments are closed.