Programa de la Unió de Barcelona de l’STAC #NouImpuls Eleccions Taula Tècnica 2021

Fernando Sánchez, Javier Galipienso, Xavier Mañas, Carlos Fernández, Jaime Sau, Christian Navarro, Eduard Ortiz i Javier Ordiales, formen la Junta de la Unió de Barcelona de l’STAC des del 2019.

CANDIDATURA I PROGRAMA UNIÓ BARCELONA-STAC ELECCIONS TAULA TÈCNICA 2021

Apreciats companys i companyes, el proper 1 de març de 2021 se celebraran les votacions per renovar la composició de la Taula Tècnica del Taxi, òrgan encarregat de la representació del sector del taxi de l’AMB davant l’IMET durant els pròxims quatre anys.

En aquesta ocasió, la Unió de Barcelona de l’STAC presentem una candidatura i equip renovat, ‘Nou Impuls’. Un equip format per companys autònoms titulars de llicència compromesos amb el sector. Un equip jove, però amb experiència, energia, il·lusió, noves idees i maneres de fer. Ens presentem per impulsar un model de taxi atractiu i competitiu. Digne, rentable i sostenible. Un model d’explotació basat en l’autònom uniconductor. Si creieu en el nostre model, FEU-NOS CONFIANÇA I VOTEU STAC, no us fallarem!


Apreciados compañeros y compañeras, el próximo 1 de marzo de 2021 se celebrarán las votaciones para renovar la composición de la Taula Técnica del Taxi, órgano encargado de la representación del sector del taxi del AMB ante el IMET durante los próximos cuatro años.

En esta ocasión, la Unión de Barcelona del STAC presentamos una candidatura y equipo renovado, ‘Nou Impuls’. Un equipo formado por compañeros autónomos titulares de licencia comprometidos con el sector. Un equipo joven, pero con experiencia, energía, ilusión, nuevas ideas y maneras de hacer. Nos presentamos para impulsar un modelo de taxi atractivo y competitivo. Digno, rentable y sostenible. Un modelo de explotación basado en el autónomo uniconductor. Si creéis en nuestro modelo, CONFIAR EN NOSOTROS Y VOTAD STAC. ¡No os fallaremos!

Us convidem a conèixer la nostra candidatura i el nostre programa:

1. JAIME SAU (San Sebastián, 1978)

Taxista i titular de la llicència 5684 des del 2009

Afiliat a l’STAC des del 2017

Membre de la Unió de Barcelona de l’STAC des del 2019

Secretari de la Unió des del 2019

K-13 de BarnaTaxi des del 2018


2. CARLOS FERNÁNDEZ (Barcelona, 1973)

Taxista des del 1994, titular de llicència 8857 des del 1999

Afiliat a l’STAC des del 1999

Membre de la Unió de Barcelona de l’STAC des del 2010

Responsable d’Organització des del 2019

K-27 de BarnaTaxi des del 2015


3. CHRISTIAN NAVARRO (Barcelona, 1982)

Taxista i titular de la llicència 7402 des del 2006

Afiliat a l’STAC des del 2017

Membre de la Unió de Barcelona de l’STAC des del 2019

Responsable de Comunicació des del 2019

B-402 de TaxiEcològic des del 2015


-VERSIÓ EN CATALÀ-

UN MODEL DE TAXI ATRACTIU I COMPETITIU

 • MODEL TARIFARI. Mantenir unes tarifes regulades per donar seguretat als usuaris i sobretot garantir l’accessibilitat universal al servei. Però amb una reestructuració profunda per tal que siguin més justes i equilibrades, tant per l’usuari com pel taxista, competitives amb la resta de transports de viatgers i en alguns casos flexibilitzades per a supòsits específics. Apostem pel seguiment, millora i desenvolupament continuat de la tarifa de preu tancat (T3) com a una gran eina competitiva.
 • MODALITATS INTEGRALS DE PAGAMENT. Incorporació del servei de taxi en modalitats integrals de pagament (com la T-Mobilitat) o qualsevol altre tipus d’iniciativa digital impulsada per l’administració en matèria de mobilitat urbana, amb l’objectiu de facilitar el pagament a l’usuari de totes les maneres possibles i una major integració del taxi amb la resta de transports públics de l’AMB.
 • DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR. És imprescindible que tota la flota de taxis sigui accessible pels usuaris i absorbim la demanda a tot l’AMB. Davant l’atomització existent d’apps per a sol·licitar serveis, donem suport a incloure a l’APP ‘AMB Mobilitat’ l’opció de sol·licitar servei de taxi a través del sistema de “ma alçada virtual”. Considerem imprescindible que tots els taxistes de l’AMB estiguin adscrits a l’app obligatòriament, per tal de garantir l’accés al servei i que inclogui totes les funcionalitats, com la possibilitat de pagar amb targeta i oferir la tarifa de preu tancat (T3), per a ser competitius. Exigirem dotacions econòmiques per a la seva promoció i desenvolupament continuat. També treballarem amb les empreses d’intermediació del sector per la creació d’una plataforma ‘paraigües’, a mode de ‘call center’, que agrupi les diferents apps existents. Ens negarem que aquests projectes siguin finançats amb el fons de la reconversió, tal com proposa l’IMET, sense consultar al sector prèviament.
 • PUBLICITAT I IMATGE. Exigir a l’administració dotacions econòmiques regulars per a la promoció constant del servei de taxi entre la ciutadania. Sense descartar el foment d’iniciatives impulsades des del mateix sector amb aquesta finalitat.
 • MOBILITAT URBANA. La mobilitat urbana està canviant i ens trobem en un moment de transició en el qual el taxi a de ser actor principal. Defensarem per sobre de tot la nostra velocitat comercial: augment dels quilòmetres de carrils bus/taxi (tot carril bus ha de ser alhora taxi) i girs actualment prohibits. Ampliació de la xarxa de parades, a tots els punts de màxima demanda ha d’haver-hi una parada. Exigirem la màxima participació del sector en el PMMU (pla de mobilitat metropolitana urbana) per tenir veu a l’hora de prendre decisions que ens afectin. Arribarem a acords amb les diferents associacions de veïns i comerciants per defensar conjuntament millores a la mobilitat o preservar parades de màxima demanda, com el cas de la plaça d’Antoni Maura, junt amb l’associació de veïns i comerciants de Via Laietana.
 • ACCÉS A LA PROFESSIÓ. Elevar al màxim les proves d’accés a la professió perquè els nous professionals que obtinguin la credencial siguin els millors preparats. Exigir uns coneixements mínims, com l’ESO, i domini de les dues llengües oficials (català i castellà), a més de coneixements d’anglès. Demanarem cursos de reciclatge d’anglès i d’atenció al públic per a tots els professionals del sector.
 • CODI DEONTOLÒGIC I MALES PRAXIS. Creació d’un codi deontològic de bones praxis d’obligat compliment entre companys i actualització del règim sancionador. Ampliació de l’equip d’inspecció, tramitació de denúncies i jurídic de l’AMB per a combatre, les minoritàries però inadmissibles, males praxis d’alguns mals professionals. Millor formació i coordinació dels cossos policials per ajudar a l’equip d’inspecció a combatre les males praxis amb eficàcia.
 • TAXI COMPARTIT. Foment de l’ús del taxi compartit i pagament per places en serveis precontractats. Instar a la modificació de la llei que actualment és massa restrictiva i burocràtica.
 • TAXI ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. S’ha de garantir l’accés universal al servei de taxi, tal com marca la llei. Exigirem el suport econòmic de l’administració per a trobar una solució definitiva que no suposi un sobrecost en el servei per a l’usuari, ni una pèrdua de rendibilitat de l’activitat del professional taxista.

UN MODEL DE TAXI DIGNE, RENTABLE I SOSTENIBLE

 • CONTROL D’HORARIS. Considerem imprescindible després de l’eliminació de la norma que regulava el doble torn i un cop es recuperi la situació econòmica, la implantació d’una mesura que reguli l’oferta i la demanda al nostre sector. La limitació horària, a un màxim de 16 hores diàries per a totes les llicències, és la mesura més justa i forta jurídicament, que garanteix la rendibilitat de la jornada laboral del taxista autònom, sense limitar cap dret.
 • CALENDARI DE FESTIUS INTERSETMANALS I HORARIS ESPECIALS. Tots els festius intersetmanals en els quals la demanda baixa considerablement han de ser regulats en oferta. En aquesta mateixa línia, estem a favor de les liberalitzacions del servei en les franges horàries de màxima demanda, com els vespres/nits dels caps de setmana de primavera/estiu. Però també de la reducció d’oferta en les franges horàries de baixa demanda, com els caps de setmana d’hivern.
 • ZONES BLAVES I VERDES. Demanarem que a través de l’APP de l’ajuntament ‘SMOU’, que regula l’estacionament a les places blaves i verdes de l’AMB, els taxistes tinguem unes hores gratuïtes anualment per a estacionaments parcials.
 • VEHICLES DE BAIXES EMISSIONS. Demanarem ajudes a l’adaptació obligatòria de la flota a vehicles de baixes emissions i millores en el finançament. També una ampliació de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en la via pública i en parades de taxis.
 • LLIURE ELECCIÓ DE VEHICLE. Potenciar les fórmules per a la lliure elecció de vehicle, que compleixi únicament els requisits mínims exigits al reglament metropolità del taxi. Treballarem per a que els models de vehicles certificats per metrologia en altres ciutats d’Europa siguin vàlids a l’AMB.
 • JUBILACIÓ ANTICIPADA. Reconeixement de les malalties professionals derivades de la prestació de la nostra activitat, per a aconseguir una reducció en l’edat de jubilació dels professionals taxistes.
 • PARTICIPACIÓ DEL SECTOR. L’STAC hem impulsat diferents consultes al sector en decisions de màxima importància, però malauradament no tenim l’eina per arribar a tothom. L’IMET ha de crear aquesta eina participativa,que podria ser a través de ‘Taxi al dia’, per implicar a tots els professionals taxistes en les decisions importants que ens afectan a tots.
 • SEGURETAT. El sistema d’emergències 112 ha de ser plenament operatiu i eficaç sempre. En aquest sentit plantegem la seva adaptació a les noves tecnologies per a abaratir el seu cost d’instal·lació i manteniment. Plantejarem la possibilitat d’instal·lar càmeres de vídeovigilància als vehicles de forma opcional, no obligatòria.
 • RÈGIM JURÍDIC DE LES LLICÈNCIES. Defensarem el valor patrimonial i la importància del fet que el règim jurídic de les llicències de taxi continuï sent com fins ara, és a dir: el 95% de les llicències estan en mans d’autònoms, que depenen de la venda de la seva llicència per recuperar la inversió i assegurar-se una jubilació digna, i així ha de seguir sent, davant les propostes que sorgeixen d’una hipotètica intervenció pública de preu i/o titularitat.
 • LLUITA CONTRA LA COMPETÈNCIA DESLLEIAL I L’INTRUSISME.
 • Desplegar completament el reglament de l’AMB referent a les condicions d’explotació de les VTC en tots els seus articles pendents i exigir la màxima implicació de cara a la fi de la moratòria del Decret Ábalos per garantir que les VTC només realitzaran serveis interurbans.
 • Millora en la formació i coordinació dels diferents cossos policials, per a perseguir amb eficàcia totes les infraccions de les VTC i transportistes il·legals.
 • Des del nostre àmbit d’actuació pressionarem a la resta d’administracions competents (Generalitat i Estat) per a que facin complir la legislació vigent i impulsin definitivament les mesures de control, com el registre de serveis i adhesius de festius de les VTC.
 • Defensarem la necessitat d’una diferenciació clara entre el sector del taxi i el de les VTC i la impossibilitat de coexistència entre un sector completament regulat i un altre desregulat, en l’avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC) que està elaborant l’administració.

-VERSIÓN EN CASTELLANO-

UN MODELO DE TAXI ATRACTIVO Y COMPETITIVO

 • MODELO TARIFARIO. Mantener unas tarifas reguladas para dar seguridad a los usuarios y sobre todo garantizar la accesibilidad universal al servicio. Pero con una reestructuración profunda para que sean más justas y equilibradas, tanto para el usuario como para el taxista, competitivas con el resto de transportes de viajeros y en algunos casos flexibilizadas para supuestos específicos. Apostamos por el seguimiento, mejora y desarrollo continuado de la tarifa de precio cerrado (T3) como una gran herramienta competitiva.
 • MODALIDADES INTEGRALES DE PAGO. Incorporación del servicio de taxi en modalidades integrales de pago (como la T-Movilidad) o cualquier otro tipo de iniciativa digital impulsada por la administración en materia de movilidad urbana, con el objetivo de facilitar el pago al usuario de todas las maneras posibles y una mayor integración del taxi con el resto de transportes públicos del AMB.
 • DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR. Es imprescindible que toda la flota de taxis sea accesible para los usuarios y absorbamos la demanda en todo el AMB. Ante la atomización existente de apps para solicitar servicios, apoyamos el incluir a la APP ‘AMB Movilidad’ la opción de solicitar servicio de taxi a través del sistema de “mano alzada virtual”. Consideramos imprescindible que todos los taxistas del AMB estén adscritos a la app obligatoriamente, para garantizar el acceso al servicio y que incluya todas las funcionalidades, como la posibilidad de pagar con tarjeta y ofrecer la tarifa de precio cerrado (T3), para ser competitivos. Exigiremos dotaciones económicas para su promoción y desarrollo continuado. También trabajaremos con las empresas de intermediación del sector para la creación de una plataforma ‘paraguas’, a modo de ‘call center’, que agrupe las diferentes apps existentes. Nos negaremos que estos proyectos sean financiados con el fondo de la reconversión, tal como propone el IMET, sin consultar al sector previamente.
 • PUBLICIDAD E IMAGEN. Exigir a la administración dotaciones económicas regulares para la promoción constante del servicio de taxi entre la ciudadanía. Sin descartar el fomento de iniciativas impulsadas desde el mismo sector con esta finalidad.
 • MOVILIDAD URBANA. La movilidad urbana está cambiando y nos encontramos en un momento de transición en el cual el taxi a de ser actor principal. Defenderemos por encima de todo nuestra velocidad comercial: aumento de los kilómetros de carriles bus/taxi (todo carril bus tiene que ser a la vez taxi) y giros actualmente prohibidos. Ampliación de la red de paradas, en todos los puntos de máxima demanda tiene que haber una parada. Exigiremos la máxima participación del sector en el PMMU (plan de movilidad metropolitana urbana) para tener voz a la hora de tomar decisiones que nos afecten. Llegaremos a acuerdos con las diferentes asociaciones de vecinos y comerciantes para defender conjuntamente mejoras a la movilidad o preservar paradas de máxima demanda, como el caso de la plaza de Antoni Maura, junto con la asociación de vecinos y comerciantes de Vía Laietana.
 • ACCESO A LA PROFESIÓN. Elevar al máximo las pruebas de acceso a la profesión para que los nuevos profesionales que obtengan la credencial sean los mejor preparados. Exigir unos conocimientos mínimos, como la ESO, y dominio de las dos lenguas oficiales (catalán y castellano), además de conocimientos de inglés. Pediremos cursos de reciclaje de inglés y de atención al público para todos los profesionales del sector.
 • CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y MALAS PRAXIS. Creación de un código deontológico de buenas praxis de obligado cumplimiento entre compañeros y actualización del régimen sancionador. Ampliación del equipo de inspección, tramitación de denuncias y jurídico del AMB para combatir, las minoritarias pero inadmisibles, malas praxis de algunos malos profesionales. Mejor formación y coordinación de los cuerpos policiales para ayudar al equipo de inspección a combatir las malas praxis con eficacia.
 • TAXI COMPARTIDO. Fomento del uso del taxi compartido y pago por plazas en servicios precontratados. Instar a la modificación de la ley que actualmente es demasiado restrictiva y burocrática.
 • TAXI ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Se tiene que garantizar el acceso universal al servicio de taxi, tal como marca la ley. Exigiremos el apoyo económico de la administración para encontrar una solución definitiva que no suponga un sobrecoste en el servicio para el usuario, ni una pérdida de rentabilidad de la actividad del profesional taxista.

UN MODELO DE TAXI DIGNO, RENTABLE Y SOSTENIBLE

 • CONTROL DE HORARIOS. Consideramos imprescindible después de la eliminación de la norma que regulaba el doble turno y una vez se recupere la situación económica, la implantación de una medida que regule la oferta y la demanda en nuestro sector. La limitación horaria, a un máximo de 16 horas diarias para todas las licencias, es la medida más justa y fuerte jurídicamente, que garantiza la rentabilidad de la jornada laboral del taxista autónomo, sin limitar ningún derecho.
 • CALENDARIO DE FESTIVOS INTERSETMANALES Y HORARIOS ESPECIALES. Todos los festivos intersemanales en los cuales la demanda baja considerablemente tienen que ser regulados en oferta. En esta misma línea, estamos a favor de las liberalizaciones del servicio en las franjas horarias de máxima demanda, como las tardes/noches de los fines de semana de primavera/verano. Pero también de la reducción de oferta en las franjas horarias de baja demanda, como los fines de semana de invierno.
 • ZONAS AZULES Y VERDES. Pediremos que a través de la APP del ayuntamiento ‘SMOU’, que regula el estacionamiento en las plazas azules y verdes del AMB, los taxistas tengamos unas horas gratuitas anualmente para estacionamientos parciales.
 • VEHÍCULOS DE BAJAS EMISIONES. Pediremos ayudas a la adaptación obligatoria de la flota a vehículos de bajas emisiones y mejoras en la financiación. También una ampliación de la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la vía pública y en paradas de taxis.
 • LIBRE ELECCIÓN DE VEHÍCULO. Potenciar las fórmulas para la libre elección de vehículo, que cumpla únicamente los requisitos mínimos exigidos en el reglamento metropolitano del taxi. Trabajaremos para que los modelos de vehículos certificados por metrología en otras ciudades de Europa sean válidos en el AMB.
 • JUBILACIÓN ANTICIPADA. Reconocimiento de las enfermedades profesionales derivadas de la prestación de nuestra actividad, para conseguir una reducción en la edad de jubilación de los profesionales taxistas.
 • PARTICIPACIÓN DEL SECTOR. El STAC hemos impulsado diferentes consultas al sector en decisiones de máxima importancia, pero desgraciadamente no tenemos la herramienta para llegar a todo el mundo. El IMETtiene que crear esta herramienta participativa, que podría ser a través de ‘Taxi en el día’, para implicar a todos los profesionales taxistas en las decisiones importantes que nos afectana todos.
 • SEGURIDAD. El sistema de emergencias 112 tiene que ser plenamente operativo y eficaz siempre. En este sentido planteamos su adaptación a las nuevas tecnologías para abaratar su coste de instalación y mantenimiento. Plantearemos la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en los vehículos de forma opcional, no obligatoria.
 • RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS. Defenderemos el valor patrimonial y la importancia del hecho que el régimen jurídico de las licencias de taxi continúe siendo cómo hasta ahora, es decir: el 95% de las licencias están en manos de autónomos, que dependen de la venta de su licencia para recuperar la inversión y asegurarse una jubilación digna, y así tiene que seguir siendo, ante las propuestas que surgen de una hipotética intervención pública del precio y/o titularidad.
 • LUCHA CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL INTRUSISMO.
 • Desplegar completamente el reglamento del AMB en lo referente a las condiciones de explotación de las VTC en todos sus artículos pendientes y exigir la máxima implicación de cara a finales de la moratoria del Decreto Ábalos para garantizar que las VTC solo realizarán servicios interurbanos.
 • Mejora en la formación y coordinación de los diferentes cuerpos policiales, para perseguir con eficacia todas las infracciones de las VTC y transportistas ilegales.
 • Desde nuestro ámbito de actuación presionaremos al resto de administraciones competentes (Generalitat y Estado) para que hagan cumplir la legislación vigente e impulsen definitivamente las medidas de control, como el registro de servicios y pegatinas de festivos de las VTC.
 • Defenderemos la necesidad de una diferenciación clara entre el sector del taxi y el de las VTC y la imposibilidad de coexistencia entre un sector completamente regulado y otro desregulado, en el anteproyecto de ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas (taxi y VTC) que está elaborando la administración.