Nova convocatòria d’examen per l’obtenció del carnet de taxista a la capital de Tarragona

Nova convocatòria d’examen per a l’obtenció de la cartilla municipal de conductor d’automòbils lleugers de lloguer de servei públic (taxis) a Tarragona. L’examen se celebrarà el 25 de novembre proper.

L’Ajutnament obre la convocatòria per obtenir la credencial de taxista

 

 

 

 

 

 

 

TARRAGONA.- L’Ajuntament de Tarragona ha fet una nova convocatòria d’examen per a l’obtenció de la cartilla municipal de conductor d’automòbils lleugers de lloguer de servei públic (taxis) a Tarragona. L’examen se celebrarà el 31 de maig proper.

Les persones interessades han de presentar  la sol·licitud a l’Ajuntament de Tarragona dins del termini que s’iniciarà en la data que es publiqui aquest decret a la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, i finalitzarà el 30 de setembre de 2022, i acreditin dins d’aquest termini, que reuneixen els requisits que es detallen a continuació:

  1. DNI o NIE en vigor.
  2. Trobar-se en possessió del permís de conducció de la classe B en vigor, o superior a aquest, expedit per les Prefectures de Trànsit.
  3. Haver satisfet la taxa de dret d’examen (5,95 €)

 L’examen se celebrarà el 25 de novembre de 2022 a les 10.00 h del matí a l’IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona), ubicat a l’Av. de Ramón y Cajal, número 70.

L’examen constarà de dos exercicis:

 El primer exercici consistirà en contestar per escrit 25 preguntes de les 30 proposades pel Tribunal, del temari que consta a l’annex, amb tres respostes de les quals una serà la correcta, en un temps màxim de trenta minuts.

 

Aquest exercici constarà de dues parts:

  1. Primera: respondre 10 preguntes de les 12 proposades pel Tribunal referents a la legislació específica del sector del taxi, les quals seran triades per l’aspirant.

 

Per aprovar aquesta part s’haurà de contestar correctament, com a mínim, 7 preguntes.

 

  1. Segona: respondre 15 preguntes de les 18 proposades pel Tribunal referents a coneixements de la ciutat, els seus voltants, centres oficials, locals d’espectacles, nom i situació dels carrers, avingudes i places, sentits de circulació de les vies urbanes, règim d’estacionament i aparcaments de les unes i de les altres, itineraris més directes per tal d’arribar d’un punt a un altre i del patrimoni històric i monumental de la ciutat, les quals seran triades per l’aspirant.

 

Per aprovar aquesta part s’haurà de contestar correctament, com a mínim, 12 preguntes.

 

La qualificació de l’exercici serà d’apte o no apte.

Les persones aspirants que no assoleixin com a mínim els percentatges esmentats en cadascuna de les parts quedaran eliminades.

El segon exercici consistirà en mantenir una conversa amb les persones assessores especialistes designades pel Tribunal, per determinar el grau de coneixements orals dels aspirants, en llengua catalana.

La qualificació de la prova serà d’apte o no apte.

Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte en aquest exercici quedaran eliminades.

El tribunal qualificador estarà constituït de la forma següent:

Presidenta: la Consellera delegada de Salut pública i Domini públic, Feminismes i LGTBIQ+ o a la persona a qui delegui.

 Vocals:

  1. El director del Servei de Mobilitat i Via Pública o a la persona a qui delegui.
  2. El cap de la Guàrdia Urbana o persona a qui delegui.

Una assessora especialista designada pel Tribunal, en representació del Centre de Normalització Lingüística.

 

Secretària: La cap de grup de suport administratiu del Servei de Mobilitat i Via Pública, que actuarà per delegació del secretari general o persona a qui delegui.

 

Quart. Donar trasllat d’aquesta resolució a les parts interessades, als efectes del seu coneixement.

 

Cinquè. Donar la màxima publicitat a la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament.

 

TEMARI

  1. Coneixements de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
  2. Coneixements del Reglament per al servei públic urbà d’automòbils lleugers de lloguer de Tarragona.
  3. Coneixements de la ciutat.