L’STAC demana que s’obligui a dur el distintiu de l’empresa de mediació al taxi

STAC.- En el día d’avui la Unió de Barcelona de l’STAC a sol.licitat per instància registrada, a l’atenció de la presidenta de l’IMET Sra. Rosa Alarcón, que es faci complir la legislació vigent en matèria de les condicions específiques de la contractació i comercialització de serveis de taxi mitjançant l’activitat de mediació i obligui a dur els distintius identificatius pertinents de l’empresa de mediació als taxis.

Aquest és el contingut de l’escrit:

Benvolguda,

Atenent que el Reglament metropolità del taxi en el CAPÍTOL VI, Les empreses de mediació , en el seu Article 46, cita: “Les empreses de mediació als efectes d’aquest Reglament, s’entén per activitat de mediació la prestació de servei en la contractació i la comercialització de serveis de taxi urbà segons el que defineix l’article 2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, ja sigui mitjançant emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils, o altres sistemes anàlegs. A les empreses de mediació els serà d’aplicació el Decret 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació, i les que per prestació del servei els sigui d’aplicació aquest Reglament.”

Citat Decret en el CAPÍTOL III, Condicions específiques de la contractació i comercialització de serveis de taxi mitjançant l’activitat de mediació en el seu Article 7 punt 3, cita: “Els taxis vinculats a una empresa de mediació hauran de dur els distintius identificatius d’aquesta circumstància de manera que siguin visibles per les persones usuàries.”

Per tant, us demanem que: L’IMET-AMB, a raó de les seves competències en matèria d’ordenació del sector del taxi, recordi a totes les empreses de mediació actuals i futures, i als taxistes vinculats a aquestes, l’obligació de dur els distintius identificatius pertinents. Posant tots els recursos pertinents per vetllar pel compliment d’aquest i la resta d’articles del Decret.

L’agraïm la seva atenció i l’instem a què tingui en consideració la nostra demanda.