Les propostes de l’STAC als partits polítics davant de les eleccions

Parlament de Catalunya

STAC.- El Sindicat del Taxi de Catalunya, organització històrica del sector, amb més de 45 anys d’història, s’adreça als diferentes grups parlamentaris per fer-li tramesa de la situació del taxi de Catalunya i propostes d’aquells aspectes que considerem han d’implantar-se per a la millora del sector.

“La nostra organització us obre les portes a estudiar i debatre tot el que els esmentem a continuació, amb la clara voluntat que els grups parlamentaris es comprometin a dur-les a terme, per a la millora, dignificació i competitivitat del sector del taxi de Catalunya”, diu l’escrit

Reprodució del document:

SITUACIÓ DEL TAXI

La situació del sector del taxi en l’actualitat és crítica, a conseqüència de la pandèmia sanitària. Això ha comportat una reducció en la mobilitat d’una banda i en el sector comercial, industrial i lúdic per un altre.

El nostre sector necessita en l’actualitat per una banda ajuts, i d’altres mesures reguladores que adeqüin l’oferta a la demanda i rendibilitzar la nostra presència en els carrers amb major promoció del nostre sector. El taxi ha d’estar present en la planificació del transport en l’àmbit de Catalunya i també en l’àmbit de l’administració local.

Tenim un tema pendent: La futura llei del taxi, que en l’últim mandat de la Generalitat va quedar pendent la seva elaboració. Aquesta llei inicialment es va projectar com una llei única per al transport de viatgers de fins a 9 places. Aquesta llei pretenem que serveixi per diferenciar clarament el servei del taxi i el de les VTC. I que reculli aquells aspectes que serveixin per modernitzar la nostra indústria amb una visió futura.

PROPOSTES

Regulació dels VTC

1. Posada en marxa del control telemàtic dels serveis de VTC.

2. Millor definició de la diferència entre la contractació prèvia de la immediata.

3. Modificació legal per revocar les autoritzacions de transport de viatgers per reiteració en les infraccions, amb més de dues sancions fermes en via administrativa en el període d’un any.

4. Major coordinació inspectora.

a) Control efectiu del règim d’explotació de les VTC: Amb l’Agència Tributària, Inspecció de Treball, Consum i altres.

b) Control d’activitat VTC: Mesures de multiplicació del control entre visats del manteniment de les condicions d’atorgament VTC (Estat i CCAA). Compromís pressupostari real per intensificar inspeccions limitant l’intrusisme i competència deslleial.

c) Convenis amb els Ajuntaments i creació d’unitats especialitzades de la Guàrdia Urbana en matèria d’intrusisme i regulació de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places.

5. Major control dels serveis de vehicles no proveïts d’autorització (intrusisme).

Aspectes Econòmics

6. Estudi de sistemes compensatoris per part dels nous actors de la mobilitat.

7. Control fiscal de les activitats de les plataformes digitals i el seu entramat de empreses.

Indústria i Agenda Digital

8. Ajuda a la transformació energètica i sostenibilitat mediambiental de tota la flota de taxis (70.000 vehicles).

9. Suport decidit a la innovació en el servei públic de taxi afavorint la qualitat i l’experiència d’usuari. Suport públic i promoció de les aplicacions digitals de taxis. Incorporació del servei de taxi als projectes digitals públics en matèria de mobilitat.

Formació

10. Formació: Idèntica capacitació Taxi i VTC. (Exemple; 50 hores similar a proposta a Portugal).

11. Reforma del model de tarifes.

a) Ampliació de supòsits de tarifes fixes.

b) Previsió de serveis de taxi compartit en serveis precontractats amb tarifa per plaça.

c) Incorporació del servei públic de taxi a actuacions de mobilitat.

d) Flexibilització tarifària en hores vall.

12. Increment de vehicles de 9 places sense limitacions tal com passa en l’actualitat en la llei.

a) Modificació de la Llei del taxi en el seu article 20 per treure l’excepcionalitat

Article 20

Vehicles

1. Els vehicles a què fan referència les llicències i les autoritzacions han de complir els requisits que determinin les normes de desenvolupament d’aquesta Llei quant a les condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort i prestacions adequades al servei a què estan adscrits, sens perjudici del que pugui determinar el departament competent en matèria de transports pel que fa a les condicions exigibles als vehicles.

2. Les llicències i les autoritzacions per al servei de taxi s’han d’atorgar per a vehicles amb una capacitat màxima de cinc places, inclosa la de la persona que condueix.

3. Es pot autoritzar que el vehicle tingui una capacitat de fins a nou places, inclosa la de la persona que condueix, excepcionalment i atenent circumstàncies relacionades amb les prestacions i les característiques del vehicle, l’accessibilitat que té per a persones de mobilitat reduïda i les característiques de la zona geogràfica i del servei mateix.

13. Millorar els mecanismes de finançament per a l’adaptació de la flota de taxis a les energies no contaminants. Suport econòmic a flota de taxis adaptats. Contractació pública sostenible i responsable amb el sector del taxi.

14. Transport Sanitari. Reivindiquen des de fa molts anys que els taxis puguin fer el transport sanitari no urgent, com s’està fent en algunes zones de Catalunya i que abans es feia en tot el territori de Catalunya.

Barcelona, febrer de 2021.