La Inspecció de Treball de Catalunya obre expedient a l’empresa de VTC, Prestige and Limousine SL

— VERSIÓ EN CATALÀ —

La Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Catalunya obre expedient a una de les majors empreses titular d’autoritzacions de transport de viatgers amb conductor (VTC) arran de les denúncies presentades per l’STAC

STAC.- El passat mes de juliol, el Sindicat del Taxi de Catalunya, va presentar 200 denúncies de l’àmbit laboral de Barcelona dirigides a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, entre elles a l’empresa recentment expedientada Prestige and Limousines SL, per no complir amb la normativa actual de control d’horari dels treballadors, ni complir amb l’estipulat en l’última sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Recordem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar el 14 de maig que els Estats membres han d’obligar els empresaris a implantar un sistema objectiu, fiable i accessible per a computar la jornada laboral diària realitzada per cada treballador i que a Espanya, el Reial decret llei 8/2019 aprovat el març passat, obliga a totes les empreses a anotar diàriament les hores de treball dels seus empleats.

Fa poques setmanes, la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Catalunya, ens va comunicar oficialment que l’empresa esmentada amb domicili fiscal a la Comunitat de Madrid, però amb el seu centre de treball domiciliat en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, se l’ha obert un expedient com a punt de partida de la tasca d’inspecció per part de l’administració.

Des del Sindicat del Taxi de Catalunya ens felicitem per aquesta notícia, instem a la Inspecció de Treball a seguir el mateix camí amb la resta d’empreses denunciades per la nostra organització i anar fins al final perquè es compleixi escrupolosament la legislació en matèria de control horari. És imprescindible que existeixin els mecanismes de control fiable i objectiu, tal com assegura la sentència del TJUE. Tot el que no sigui un control real i efectiu significa exercir una competència deslleial envers els professionals taxistes que compleixen la legislació vigent.

SEGUIM TREBALLANT!! SEGUIM LLUITANT!!


— VERSIÓN EN CASTELLANO —

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Catalunya abre expediente a una de las mayores empresas titular de autorizaciones de transporte de viajeros con conductor (VTC) a raíz de las denuncias presentadas por el STAC

STAC.- El pasado mes de julio, el Sindicat del Taxi de Catalunya, presentó 200 denuncias del ámbito laboral de Barcelona dirigidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya, entre ellas a la empresa recientemente expedientada Prestige and Limousines SL, por no cumplir con la normativa actual de control de horario de los trabajadores, ni cumplir con lo estipulado en la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Recordamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció el 14 de mayo que los Estados miembros tienen que obligar a los empresarios a implantar un sistema objetivo, fiable y accesible para computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador y que en España, el Real decreto ley 8/2019 aprobado el marzo pasado, obliga a todas las empresas a anotar diariamente las horas de trabajo de sus empleados.

Hace pocas semanas, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Catalunya, nos comunicó oficialmente que la empresa mencionada con domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid, pero con su centro de trabajo domiciliado en el Área Metropolitana de Barcelona, se le ha abierto un expediente como punto de partida de la tarea de inspección por parte de la administración.

Desde el Sindicato del Taxi de Catalunya nos felicitamos por esta noticia, instamos a la Inspección de Trabajo a seguir el mismo camino con el resto de empresas denunciadas por nuestra organización e ir hasta el final para que se cumpla escrupulosamente la legislación en materia de control horario. Es imprescindible que existan los mecanismos de control fiable y objetivo, tal como asegura la sentencia de el TJUE. Todo lo que no sea un control real y efectivo significa ejercer una competencia desleal hacia los profesionales taxistas que cumplen la legislación vigente.

¡¡SEGUIMOS TRABAJANDO!! ¡¡SEGUIMOS LUCHANDO!!