La Direcció General de Transports respon favorablement a la denúncia contra Taxibusexpress, presentada per l'STAC

denunciataxibusexpressBARCELONA. STAC.- El passat 30 de desembre de 2013, l’STAC va dirigir a la Direcció General de Transports un escrit en el qual informava que l’empresa TAXIBUSEXPRESS està fent ús de la paraula taxi però no poden ja que no disposen, teòricament, de les llicències i autoritzacions municipals corresponents.
Tal i com manifestem a l’escrit remès a Transports, s’ha de requerir de forma urgent que aquesta empresa demostri de quins permisos i autoritzacions disposa i en cas de no tenir les necessàries per a l’utilització de la paraula taxi, sigui ràpida i totalment eliminada de tota aquella publicitat de la que disposin. Aquestes males praxis, com ja hem repetit en moltes altres ocasions, creen confusió a l’usuari i competència deslleial al col·lectiu del taxi.
La Direcció General de Transports ha respòs favorablement a l’escrit que li vam dirigir, informant-los del següent:

En relació amb el vostre escrit de 30 de desembre passat, pel qual  denuncieu l’oferta de serveis de transport de viatgers sense disposar de les preceptives autoritzacions, per part de l’empresa TAXIBUSEXPRESS, us informo que, per part dels serveis d’inspecció d’aquesta Direcció General, s’inicien les actuacions inspectores oportunes per tal de verificar els fets denunciats, i en el seu cas, procedir a l’obertura dels corresponents procediments sancionadors, el resultat de les quals us serà comunicat oportunament.

El Subdirector General d’Ordenació i Inspecció

Josep M. Fortuny i Olivé
Barcelona, 8 de gener de 2014