Iniciada els tràmits per l'incorporació dels taxis dels municipis que s'han afegit a l'Área Metropolitana

AMB.- El Consell Metropolità de l’Área Metropolitana de Barcelona va APROVAR, el passat 20 de desembre, INICIALMENT la modificació de l’article 2 del Reglament Metropolità del Taxi, en el sentit següent:

a) L’apartat 1 resta redactat així: Aquest Reglament s’aplica a l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, definit a l’article 2.1 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost.

b) Afegint a l’apartat 2 els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i La Palma de Cervelló.

APROVAR INICIALMENT la Disposició Transitòria Setena del Reglament Metropolità del Taxi amb el següent redactat:
Setena. Adequació de les llicències municipals al Reglament,com a conseqüència de la creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Primer.- Les llicències de taxi atorgades pels municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Torrelles de Llobregat i La Palma de Cervelló, tindran la consideració de llicències de taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des del dia en que es lliuri el document acreditatiu del compliment del Reglament Metropolità del Taxi, pel que fa a les llicències, titulars, conductors i vehicles.
Segon.- Des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació reglamentària, resten sense efectes les llicències atorgades pels municipis a que fa referència l’apartat anterior.
Tercer.- Els titulars de llicència de taxi dels municipis que s’integren en el àmbit de l’AMB per aplicació de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, disposen d’un termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació reglamentària, prorrogable en tres mesos més a petició de l’interessat, a fi d’adequar la llicència, titular, conductors i vehicles a la normativa d’aquest Reglament. L’adequació es tramitarà a
l’Institut Metropolità del Taxi i serà resolta pel seu gerent, prèvia comprovació del compliment dels requisits exigits al present Reglament. Transcorregut aquest termini sense dita adequació, el titular de la llicència podrà transferir-la en el termini de tres mesos, i transcorregut aquest període sense haver-la transferit es declararà d’ofici la seva caducitat.

SOTMETRE a informació pública i audiència dels interessats el present acord per un període de trenta dies, conforme estableix l’article 178.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per a que puguin presentar reclamacions o suggeriments. En cas de no haverhi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

PUBLICAR íntegrament el text de la modificació reglamentària.

TENIR per integrats plenament a l’àmbit d’aplicació del Reglament Metropolità del Taxi els municipis senyalats a la Disposició Addicional Segona, apartat 2, del Reglament, en raó de la successió administrativa de la competència sobre el servei a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la que s’integren aquests municipis, amb excepció de Les Botigues de Sitges, en quin àmbit seguirà vigent el conveni subscrit amb aquest Ajuntament”..

Comments are closed.