Comunicat del AMB sobre aplicació del Reglament Metropolità d’Explotació dels VTC

 

  • Tenint en compte la interlocutòria de mesures cautelars del TSJC

 

 

 

 

 

 

AMB.- En compliment del que disposa la interlocutòria de 9 de juliol de 2019 de la Secció Tercera, de la  Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, en la peça separada 151/2019 a través de la qual se suspenen cautelarment alguns articles del Reglament que estableix les condicions d’explotació de les autoritzacions de transport de viatgers en vehicles VTC a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, us informem que properament es publicarà al BOPB, al DOGC i al web de l’AMB el contingut literal de la part dispositiva de la interlocutòria on es recullen els articles que queden suspesos cautelarment i l’abast que tenen.

Pel que fa a la resta d’articles, la resolució del TSJC reconeix a l’AMB la cobertura legal per regular les condicions d’explotació dels VTC, sens perjudici del que resulti de la sentència definitiva que es dicti. En aplicació de la resolució judicial esmentada, el Reglament dels VTC a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que entra en vigor el dia 15 de juliol de 2019, s’aplicarà amb les següents especificacions:

  • Amb relació als apartats 1, 3 i 4 de l’article 3, relatiu al Registre Metropolità de Vehicles, que han quedat suspesos cautelarment –no així l’apartat 2–, els titulars de les autoritzacions de vehicles VTC que vulguin desenvolupar la seva activitat en l’àmbit territorial de l’AMB han de comunicar a l’IMET les dades a què fa referència l’article 4.1 del Reglament metropolità; aquesta comunicació tindrà caràcter habilitant immediat, sens perjudici del dret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a aplicar, si es donés el cas, les mesures de comprovació i de reacció previstes a l’ordenament jurídic per als supòsits de comunicació o declaració responsable.
  • Els titulars de les autoritzacions de vehicles VTC podran obtenir, si així ho desitgen, un document normalitzat per dur a terme l’esmentada declaració a la pàgina web de l’IMET.
  • Pel que fa a l’article 11, relatiu a la precontractació, i que ha quedat suspès cautelarment en la seva integritat, els serveis s’hauran de concertar amb una antelació mínima de quinze minuts entre la contractació i la prestació efectiva del servei, de conformitat amb el que preveu el Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de la Generalitat de Catalunya.
  • La geolocalització del vehicle no es pot fer pública abans de la contractació del servei. El vehicle, quan no estigui contractat prèviament ni estigui prestant servei, ha de romandre estacionat fora de la via pública, en aparcaments o garatges autoritzats.
  • Queda prohibida la prestació del servei els dies de descans setmanal establerts al Reglament.
  • Cal comunicar la realització de cada servei al registre electrònic en la forma prevista en les disposicions aplicables (Real Decreto-ley 13/2018, desenvolupat a Catalunya pel Decret llei 4/2019).
  • Els quadres de preus vigents han d’estar disponibles a l’interior dels vehicles.
  • Abans d’iniciar un servei, cal portar el full de ruta al vehicle.

En general, s’aplicaran la resta de disposicions del Reglament que no han estat suspeses cautelarment. Desconèixer el Reglament no eximeix de complir-lo.

Àrea Metropolitana de Barcelona, 15 de juliol de 2019