“El taxi ha d’anar incrementant progressivament els nivells de qualitat oferts”, Mercè Rius

Mercè Rius

Nascuda a Badalona (1968). Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB) i tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals. Ha cursat també el Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) d’IESE.

Ha estat regidora a l’Ajuntament de Badalona i diputada adjunta de Medi Ambient a la Diputació de Barcelona. Ha estat directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i, des del 2016, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Actualment directora general de Transports i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

– Vostè gestiona un departament molt ampli, on s’hi troba el taxi juntament amb la vicepresidència. Quina visió té del nostre sector?

En primer lloc vull aprofitar aquesta ocasió per transmetre una salutació molt cordial a totes les persones i tots el professionals vinculats a l’STAC i en general al conjunt del sector del taxi. He conegut al llarg de la meva trajectòria professional aquest sector i no em són gens aliens molts dels seus problemes i moltes de les seves reivindicacions.

El sector del taxi, un dels que podríem considerar com a tradicionals i gairebé històrics en l’àmbit de la mobilitat a les nostres ciutats i territoris, ha de plantejar-se les necessàries transformacions, situat com està en un entorn en
el que cada cop irrompen noves modalitats propiciades per la revolució tecnològica. És necessari, doncs, un esforç d’adaptació sempre amb l’objectiu de mantenir i millorar un model de prestació orientat a la satisfacció dels interessos de la ciutadania. Es tracta, per tant, d’evolucionar tenint en compte aquest objectiu i per tant incrementant progressivament els nivells de qualitat oferts.

– La llei del transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places va quedar sobre la taula a l’anterior mandat. Quin es el seu futur, quins terminis hi ha previstos?

Estem reprenent, al sí del nostre Departament, el tractament d’aquesta iniciativa que abans de la pandèmia havia estat ja subjecta a consulta prèvia i aprovació d’una memòria preliminar. En aquesta nova legislatura hem de continuar avançant mitjançant l’elaboració d’un avantprojecte de llei i prèviament valorar també la situació que comportarà el transcurs del període transitori previst al Reial Decret Llei estatal 13/2018, de 28 de setembre, i que finalitza el mes d’octubre del proper 2022 i les diferents sentències judicials que ens poden fer modificar algun criteri.

– De quina forma es regularan el taxi i les VTC? Es diferenciaran els dos sectors?

El plantejament en qualsevol cas parteix de la diferenciació entre ambdues activitats i al mateix temps de l’establiment d’unes regles que en el marc de la necessària seguretat jurídica delimitin amb claredat els àmbits respectius i el paper que han de jugar les plataformes de contractació.

En la consulta pública de l’Avantprojecte de Llei ja vam apuntar quins són els aspectes que al nostre entendre s’han de regular. En el cas del servei de taxi, estem parlant del règim jurídic de les llicències; taxi compartit i cobrament individual; flexibilització tarifària; àmbit territorial d’actuació; incorporació de noves tecnologies, i actualització dels drets del usuaris. I en el cas dels VTC, entre d’altres, les condicions exigibles als vehicles; requisits de formació i aptituds dels conductors; condicions relatives a la contractació del servei; normes per a l’execució del servei; règim específic aplicables a aeroports i ports; preus del servei.

Lluís Berbel i Antoni Servós en una reunió recent al despatx de la Directora
– Vostè també porta la cartera de Polítiques Digitals, com veu el taxi en aquest àmbit?

L’actual Departament de Vicepresidència engloba competències que anteriorment es repartien en el de Polítiques Digitals i Territori i Sostenibilitat.

En l’àmbit de la Secretaria Sectorial, el taxi es segueix tractant en la Secretaria de Territori i Mobilitat i específicament a la Direcció general de Transports i Mobilitat que ara ocupo.

A banda d’aquest tractament sectorial específic, la inclusió de les competències en matèria de polítiques digitals ens permetrà afrontar amb més intensitat els reptes que en el món del la digitalització es plantegen per a tots els sectors i activitats del transport i la mobilitat i entre ells el del taxi.

La creació del nou Departament de Vicepresidència que engloba les competències sobre territori i mobilitat i polítiques digitals és, en aquest sentit, una bona oportunitat per coordinar polítiques en l’àmbit sectorial del taxi amb les que corresponen a la voluntat del Govern, d’avançar de forma decidida en la digitalització del nostre país.

– Quin missatge transmetria al sector del taxi?

El taxi ha emprés ja un camí irreversible de modernització. Els professionals són conscients de que la seva supervivència passa per l’adaptació constant a les demandes d’una societat cada cop més exigent: Qualitat, disponibilitat, preu, tecnologia, descarbonització. Cal fer un esforç en incorporar en aquest projecte aquell professionals del sector que encara no han assumit o que pensen que poden continuar indefinidament sense afrontar aquests canvis.

El missatge ha de ser d’optimisme en el futur, però no com un missatge acomodatici sinó transformador que expressi la voluntat d’avançar en la recerca de nous horitzons professionals en un entorn de la mobilitat cada cop més complex i competitiu.