El Ple de la AMB ha aprovat els Torns

BARCELONA.- El Ple del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat inicialment, el 6 de març de 2012, la Norma Complementària V (Torns) del Reglament Metropolità del Taxi, després de la Consulta celebrada el 22 de febrer. A partir de la data de publicació en el BOP s’obre el periode d’al·legacions.

NORMA COMPLEMENTÀRIA V ‐ TORNS ‐  (Document PDF: Norma Complementària V – Torns –)

1. De conformitat amb allò que determina l’article 24.1.b) de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, s’estableixen els següents torns dels vehicles afectes a les llicències de taxi per a la prestació del servei de dilluns a divendres:

a) Les llicències quin número d’ordre acaba en parell, prestaran el servei de 6,00 hores a 15,00 hores els mesos parells i de 13,00 hores a 22,00 hores els mesos senars.

b) Les llicències quin número d’ordre acaba en senar prestaran el servei de 6,00 hores a 15,00 hores els mesos senars i de 13,00 hores a 22,00 hores els mesos parells.

c) El dia de festa de dilluns a divendres que regeix per a les llicències s’aplicarà tant sols a l’horari nocturn, de manera que durant la resta de la jornada el servei s’ajustarà als torns dels apartats a) i b) anteriors.

d) A l’Aeroport del Prat tots els taxis podran prestar servei respectant els torns dels apartats a) i b).

2. Atès el caràcter transitori d’aquesta regulació, queda en suspens qualsevol norma reglamentària relativa a l’explotació de les llicències de taxi que s’oposi o sigui incompatible amb el règim de la present Norma Complementària.

3. Mensualment es reunirà la Comissió Tècnica de Seguiment de l’IMET per a determinar la continuïtat de la mesura excepcional.

En cas que aquesta Comissió conclogui que la mesura no compleix els objectius pels quals ha estat aprovada, ho elevarà al Consell d’Administració de l’IMET, facultat per prendre la decisió de suspendre la mesura havent de donar compte en el següent plenari de l’AMB.

Barcelona, 6 de març de 2012

Comments are closed.