Associacions del taxi demanen la represa del concurs per inspectors de l’IMET

STAC.- El conjunt d’associacions representatives del sector del taxi a l’AMB demanen per instància registrada, a l’atenció de presidència de l’IMET, la petició de què es reprengui el procediment de concurs de places per inspectors de l’IMET, que va quedar paralitzada durant l’Estat d’Alarma a conseqüència de la pandèmia.

Adjuntem text integre de la instància registrada:

Ens adrecem a vostè per a demanar-li formalment que es reprengui el procediment de concurs-oposició de places per inspectors vacants a la plantilla de l’Institut Metropolità del Taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En una de les darreres reunions de Taula Tècnica, a pregunta dels sotasignats, ens vàreu comunicar que aquesta convocatòria va quedar paralitzada sense data, a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19, com altres convocatòries d’ocupació pública. Revisant el portal web de l’AMB observem que des de la fi de l’Estat d’Alarma s’hi han produït més de quinze processos selectius, fins i tot alguns d’ells via examen presencial a la seu de l’AMB.

Volem recordar-li que aquesta ampliació de la plantilla d’inspectors va ser un compromís adquirit per vostès en una reunió durant el mes de febrer i és quelcom de màxima importància i urgència per al sector del taxi de l’AMB.

Els agraïm la seva atenció i els instem a què tinguin en consideració la nostra demanda de manera urgent donades les circumstàncies.