Aprovació inicial de la modificació dels articles del Reglament Metropolità del Taxi referits a l'accés, la validesa i la renovació de la Credencial del taxi

  • Objectiu: Harmonitzar la normativa de substitució del BTP pel carnet de conduir B.

Barcelona. IMET.- El Ple del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, reunit el 25 d’octubre, ha aprovat inicialment les modificacions dels articles 24.2 apartat b); 25.2 i 25.4 del Reglament Metropolità del taxi que fan referència als requisits per a l’accés a la Credencial de taxista, a la validesa d’aquesta credencial i a la seva renovació. Aquestes modificacions es porten a terme amb l’objecte d’harmonitzar el Reglament Metropolità del Taxi amb les noves mesures que van donar lloc a la substitució del BTP pel carnet de conduir B.

Les modificacions que afectaran el Reglament són les següents i entraran en vigor quan la seva aprovació sigui definitiva:

1. Modificació de  l’article 24.2 apartat b) – Credencial Professional, que queda redactat de la manera següent:

b) Disposar del carnet de conduir B amb una antiguitat d’un any o carnet superior en vigor. En cas de carnet de conduir B, s’haurà d’acompanyar d’un informe psicofísic expedit per un Centre de Reconeixements de Conductors acreditat pel Servei Català de Trànsit, on s’indicarà que l’interessat compleix les condicions psicofísiques del GRUP 2 del Reglament General de Conductors.

2. Modificació de  l’article 25.2 – Validesa de la Credencial professional i la seva renovació, que queda redactat de la manera següent:

La validesa serà prorrogable per nous i iguals períodes si es comprova la validesa del carnet de conduir, de l’informe psicofísic expedit per un Centre de Reconeixements de Conductors acreditat pel Servei Català de Trànsit, on s’indicarà que l’interessat compleix les condicions psicofísiques del GRUP 2 del Reglament General de Conductors i la validesa  del certificat habilitant i s’ha exercit la professió un mínim de sis mesos de forma contínua i ininterrompuda en els darrers 10 anys.

3. Modificació de  l’article 25.4  – Validesa de la Credencial professional i la seva renovació, que queda redactat de la  manera següent:

La Credencial professional caducarà:

a) Per mort.
b) Per declaració definitiva d’incapacitat permanent absoluta.
c) Per la retirada definitiva o no renovació del carnet de conduir corresponent.
d) Per la retirada definitiva o no renovació, si fos precís, del certificat habilitant.
e) Per haver transcorregut el termini de validesa.
f) Per haver estat sancionat, mitjançant resolució ferma en via administrativa, pel mateix tipus d’infracció en un període màxim de 3 anys si és molt greu o en un període màxim de 2 anys si és greu. En aquest supòsit les persones afectades no podran optar a la Credencial de taxista fins passat un període de 3 anys.
g) Per la no renovació de l’informe psicofísic conforme compleix les condicions del GRUP 2 del Reglament General de Conductors.