Aprobado el Calendario Laboral en Valencia hasta finales de año

Agència Valenciana de Mobilitat
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2012, de la directora, per la qual es regula la prestació del servici durant determinats dies festius a les autoritzacions de taxi de l’Àrea de Prestació Conjunta de València. [2012/8822]

L’Orde 26/2010, de 4 d’agost, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació de servicis de taxis en l’Àrea de Prestació Conjunta de València, establint un règim de descans setmanal així com una limitació en el nombre d’hores diàries en què pot prestar-se servici.
La declaració com a festius de determinats dies d’ací a la setmana laboral aconsella estendre a estos el règim de descans establit per als caps de setmana.
En virtut d’allò que s’ha exposat, i fent ús de les facultats contingudes en l’article 2 i en la disposició addicional segona de l’Orde 26/2010, de 4 d’agost, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació de servicis de taxis en l’Àrea de Prestació Conjunta de València, resolc:

Article 1. Objecte de la resolució
L’objecte de la present resolució és regular el descans obligatori de les autoritzacions de taxi de l’Àrea de Prestació Conjunta de València per a determinats dies festius de l’any 2012 i 2013.

Article 2. Règim de descans obligatori en dies festius
Durant els dies 9 d’octubre i 6 de desembre de 2012, únicament podran prestar servici de taxi aquells titulars el número d’autorització dels quals siga imparell.Durant els dies 12 d’octubre i 1 de novembre de 2012, únicament podran prestar servici de taxi aquells titulars el número d’autorització dels quals siga parell.
Des de les 04.00 hores fins a les 07.00 hores dels dies 25 de desembre de 2012 i 1 de gener de 2013 podran prestar servici totes les autoritzacions de taxi de l’Àrea de Prestació Conjunta de València, amb independència del dia de descans obligatori que tinguen assignat.

Article 3. Data d’efectes
La present resolució produirà efectes des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Contra la present resolució que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d’alçada davant de la consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el termini d’un mes a partir de la data de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d’acord amb l’article 114 i següents de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Tot això sense perjuí que puguen exercitar-se qualssevol altres recursos que es considere convenient.

Burjassot, 20 de setembre de 2012.– La directora: Mar Martínez Aparicio.

PDF: Calendario Laboral aprobado en Valencia