Aportacions de l’STAC als canvis reglamentaris sobre les condicions d’explotació de la llicència amb assalariats a l’AMB

Aportacions del Sindicat del Taxi de Catalunya als canvis reglamentaris sobre les condicions d’explotació de la llicència amb assalariats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

A proposta del Consell d’Administració de l’IMET, el Ple del Consell Metropolità de l’AMB del dimarts 25 de febrer va aprovar, inicialment, la modificació de diferents articles del Reglament Metropolità del Taxi relatius a la forma d’explotació de les llicències de taxi amb conductors assalariats. Són els següents:


MODIFICAR els articles 16, 26, 33, 52, 53, 55 i 58 del Reglament Metropolità del Taxi.

APROVAR la Disposició Transitòria Sisena.

DEROGAR la Norma Complementària Cinquena.

Des de l’STAC considerem de vital importància la incorporació de diferents elements normatius en el text definitiu que garanteixi que no es produeix una sobre dimensió de la flota de taxis a doble torn de forma descontrolada, i en conseqüència:

  • Produeixi un perjudici a la mobilitat urbana i a la contaminació atmosfèrica. En un moment on hi ha una forta aposta per a contenir la pol·lució produïda pels vehicles de motor i per una mobilitat sostenible, que redundi en positiu en la salut i qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Un augment de les hores dels taxis circulant per la via pública produirà un augment en la congestió del trànsit i en la producció de partícules de CO2.

  • Afecti la rendibilitat de l’activitat. Ens trobem en un moment d’una profunda crisi sanitària i econòmica, en la que el nostre sector és dels principals afectats, tant per l’exposició al virus, com pel descens dràstic de les recaptacions. Segons tots els experts i economistes, costarà mínim dos anys fins a tornar a nivells similars a 2019 i de ben segur un servei prescindible, com el del taxi, patirà un fort descens d’usuaris.

  • Produeixi un perjudici a la seguretat viària. Si no es limiten de forma concreta i real les hores de treball dels assalariats, tenint en compte a més a més el context de crisi econòmica actual, és produirà un augment de les jornades laborals de tota la flota de taxis. Aquest fet pot acabar produint un problema de seguretat viària, a causa de la manca de descans i augment d’estrès dels professionals taxistes.

  • Produeixi un perjudici a l’estàndard de qualitat del servei. Uns anys ençà, degut probablement a la irrupció d’altres actors a la mobilitat, l’IMET juntament amb les associacions del sector, hem encetat una aposta clara i decidida per a una millora en la qualitat del servei i l’experiència per a l’usuari. Una entrada massiva d’assalariats amb condicions laborals nefastes i indignes, produiria una involució total en aquesta aposta.

Perquè aquestes circumstàncies no es produeixin, i la manca de cap regulació en l’àmbit laboral del taxi de l’AMB, ens condueixi a una precarització del servei públic i a una involució total en el camí encetat fa uns anys, de construcció d’un taxi d’excel·lència que ens garanteixi el futur, des de l’STAC demanem que el text definitiu contempli:

  • El control REAL i EFECTIU, via taxímetre o altre mètode equivalent, de les jornades laborals dels assalariats. Controlant així, de manera exhaustiva, tot el referent als horaris que marca la legalitat vigent en aquesta matèria, recollida en el conveni col·lectiu i l’estatut dels treballadors. Acreditant així, que es compleixen les obligacions de caràcter laboral, fiscal i social.

  • L’obligatorietat del canvi de vehicle cada CINC ANYS, en els casos de taxis a doble torn, ja que pateixen el doble de desgast que els vehicles a un sol torn, que actualment estan obligats a ser substituïts al cap de deu anys.

  • La retirada de la credencial de taxista per un continuo incompliment de la normativa establerta al reglament metropolità del taxi, sense poder recuperar-la en cap cas abans de CINC ANYS i després de ser apte en les diferents proves pertinents.

  • L’obligatorietat que l’aspirant a obtenir la credencial de taxista hagi cursat i aprovat, com a mínim, estudis SECUNDARIS o l’equivalent i superi un TEST PSICOTÈCNIC que asseguri que és una persona apte per a un servei d’atenció pública com el taxi.

Download (PDF, 253KB)