23a. Comissió Territorial de Barcelona del Consell del Taxi

👇🏼VERSIÓ EN LLENGUA CATALANA👇🏼

STAC.- Representants del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) van assistir ahir, dimecres 3 de juliol del 2019, junt altres representants de diferents organitzacions del sector, a la reunió de la Comissió Territorial de Barcelona del Consell del Taxi, en la seu del Servei Territorial de Transports de Barcelona.

L’objectiu de la reunió va ser tractar els següents punts:

1- Informar-nos sobre les 46 peticions favorables d’augment del nombre de places de vehicles adscrits a llicències de taxi ja existents en diferents poblacions de la província de Barcelona (fins a 7-9 places segons el cas).

2- Informar-nos sobre la petició de creació de dues noves llicències de taxi en la població de Santa Susanna (Maresme) i una en la de Sant Martí de Tous (Anoia), per part dels respectius ajuntaments.

Des del STAC, vam instar al Departament de Territori a què aquestes noves llicències siguin adaptades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) de forma obligatòria, per a garantir així l’accés al servei a la totalitat de la població.
A més de garantir que aquestes, tal com ens asseguren, siguin exclusivament urbanes.

3- Precs i preguntes.
Es tracten els següents temes destacats:

Sobre la polèmica amb les autoritzacions VTC catalanes que presumptament estaven operant a Madrid, ens aclareixen el següent: aquests vehicles adscrits a una VTC catalana poden treballar en una altra comunitat autònoma sempre que siguin adscrits a una VTC d’aquell territori. És a dir, es pot demanar la suspensió temporal d’una autorització VTC d’una comunitat autònoma i traslladar el vehicle, únicament el vehicle no l’autorització, a una altra comunitat autònoma i que aquest operi amb una autorització VTC d’aquella comunitat. Per tant, les autoritzacions NO poden traslladar-se d’una comunitat a una altra, tal com s’havia especulat.

 Es troben en tràmit 54 expedients sancionadors oberts, 4 d’ells en fase final de resolució, a empreses relacionades amb Cabify per incompliment de la precontractació dels 15 minuts. L’administració prendrà mesures més contundents arran de la primera sentència ferma.

 L’1 de juliol va acabar el termini d’anàlisi, per part de l’administració, de les diferents propostes presentades en la consulta pública prèvia de l’avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC). Ara començarà la redacció del primer esborrany de la llei, que es troba en fase molt embrionària i del qual encara no hi ha tempos marcats.

Des del STAC farem un seguiment molt exhaustiu a tots els temes de màxima importància que tenim oberts en aquests moments. SEGUIM!

 

👇🏼VERSIÓN EN LENGUA CASTELLANA👇🏼

STAC.- Representantes del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) asistieron ayer, miércoles 3 de julio del 2019, junto a otros representantes de diferentes organizaciones del sector, a la reunión de la Comissió Territorial de Barcelona del Consell del Taxi, en la sede del Servei Territorial de Transports de Barcelona.

El objetivo de la reunión fue el tratar los siguientes puntos:

1- Informarnos sobre las 46 peticiones favorables de aumento del número de plazas de vehículos adscritos a licencias de taxi ya existentes en diferentes poblaciones de la provincia de Barcelona (hasta 7-9 plazas según el caso).

2- Informarnos sobre la petición de creación de dos nuevas licencias de taxi en la población de Santa Susana (Maresme) y una en la de Sant Martí de Tous (Anoia) por parte de los respectivos ayuntamientos.

Des del STAC, instamos al Departament de Territori a que estas nuevas licencias sean adaptadas para personas con movilidad reducida (PMR) de forma obligatoria, para garantizar así el acceso al servicio a la totalidad de la población.
Además de garantizar que estas, tal y como nos aseguran, sean única y exclusivamente urbanas.

3- Ruegos y preguntas.
Se tratan los siguientes temas destacados:

 Sobre la polémica con las autorizaciones VTC catalanas que presuntamente estaban operando en Madrid, nos aclaran lo siguiente: estos vehículos adscritos a una VTC catalana pueden trabajar en otra comunidad autónoma siempre y cuando sean adscritos a una VTC de ese territorio. Es decir, se puede pedir la suspensión temporal de una autorización VTC de una comunidad autónoma y trasladar el vehículo, únicamente el vehículo no la autorización, a otra comunidad autónoma y que este opere con una autorización VTC de esa comunidad. Por tanto, las autorizaciones NO pueden trasladarse de una comunidad a otra, tal y como se había especulado.

 Se encuentran en trámite 54 expedientes sancionadores abiertos, 4 de ellos en fase final de resolución, a empresas relacionadas con Cabify por incumplimiento de la precontratación de los 15 minutos.
La administración tomará medidas más contundentes a raíz de la primera sentencia firme.

 El 1 de julio acabó el plazo de análisis, por parte de la administración, de las diferentes propuestas presentadas en la consulta pública previa del anteproyecto de ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas (taxi y VTC).
Ahora empezará la redacción del primer borrador de la ley, que se encuentra en fase muy embrionaria y del que aún no hay tempos marcados.

 

Des del STAC haremos un seguimiento muy exhaustivo a todos los temas de máxima importancia que tenemos abiertos en estos momentos. ¡SEGUIMOS!