Torns definitius aprovats avui al Ple del Consell de l'AMB, amb aplicació a partir de l'1 de novembre

· La mesura sera d’aplicació a partir de l’1 de novembre de 2012
· Els cotxes a doble torn disposaran de 19 hores

NORMA COMPLEMENTÀRIA V – Torns‐ REGLAMENT METROPOLITÀ DEL TAXI
Aquesta norma té l’objectiu de reduir l’actual situació d’excés d’oferta de taxis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot garantint, en tot moment, la suficiència del servei, en compliment dels principis que regeixen la gestió administrativa del sector, recollits a l’article 3 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol.

1.‐ De conformitat amb allò que determina l’article 24.1.b) de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, s’estableixen els següents torns dels vehicles afectes a les llicències de taxi per a la prestació del servei de dilluns a divendres:

a) Les llicències prestaran el servei amb els següents horaris:
Llicències parells:
de 04’00 a 14’00 hores: mesos parells.
de 14’00 a 24’00 hores: mesos senars.
De 24’00 a 06’00 hores: de l’1 al 31 de cada mes, excepte el dia de festa.
Llicències senars:
de 04’00 a 14’00 hores: mesos senars.
de 14’00 a 24’00 hores: mesos parells.
De 24’00 a 06’00 hores: de l’1 al 31 de cada mes, excepte el dia de festa.

b) Les llicències que a la data d’aplicació d’aquesta Norma, tinguin el dret de treballar la llicència a doble torn, prestaran el servei amb els següents horaris:
de 07’00 a 17’00 hores: excepte el dia de festa intersetmanal.
de 19’00 a 05’00 hores: excepte el dia de festa intersetmanal.
de 24’00 a 05’00 hores: el dia de festa intersetmanal.

Aquest horari es veurà modificat en una hora menys i la seva definició serà aprovada segons el que disposa l’apartat 3 d’aquesta Norma.

c) Els titulars de llicència podran sol∙licitar la realització d’algun dels següents torns de treball:
de 08’00 a 20’00 hores: excepte el dia de festa intersetmanal.
de 20’00 a 08’00 hores: excepte el dia de festa intersetmanal.
Aquests canvis de torn sempre tindran efectes el mes següent a la petició.

d) S’ajustaran els torns de servei a l’aeroport per adaptar‐los a aquesta normativa.

Queden exempts d’aquesta Norma els vehicles que prestin el servei de taxi adaptat com a mínim el 50% de la jornada.

La present Norma no modifica el sistema de descans de la flota de taxis de l’AMB els caps de setmana.

Els vehicles s’identificaran mitjançant un adhesiu que indicarà el torn de treball al qual estan autoritzats i els conductors amb un identificatiu on hi consti el nom, fotografia, llicència o nom de l’empresa i número de credencial.

2.‐ Atès el caràcter transitori d’aquesta regulació, queda en suspens qualsevol Norma Reglamentària relativa a l’explotació de les llicències de taxi que s’oposi o sigui incompatible amb el règim de la present Norma Complementària.

3.‐ Abans de l’aplicació d’aquesta Norma, es reunirà la Comissió Tècnica de Seguiment per tal de proposar al Consell d’Administració de l’IMET, la fixació de l’horari de l’apartat 1. b) d’aquesta Norma.

Mensualment es reunirà la Comissió Tècnica de Seguiment de l’IMET per a determinar la continuïtat de la mesura excepcional.

En cas que aquesta Comissió conclogui que la mesura no compleix els objectius pels quals ha estat  aprovada, ho elevarà al Consell d’Administració de l’IMET, facultat per prendre la decisió de modificar o suspendre la mesura havent de donar compte en el següent plenari de l’ÀMB.

L’incompliment d’aquesta Norma es considera una infracció greu tipificada en l’article 53.2 del Reglament Metropolità del Taxi amb una multa de 251,‐ € a 1.250,‐ € i pot comportar la resolució de la llicència quan s’hagi estat objecte de dues sancions fermes en via administrativa, en el termini de dos anys.

Comments are closed.