Reunió amb el diputat del PDeCAT, Ferran Bel

STAC.- Dins de les reunions que el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) va mantenint amb els diferents grups parlamentaris del Congrés, recentment es la va tenir amb Ferran Bel, diputat pel Pdecat, on es van plantejar els tres temes en què la nostra organització està centrada per poder avançar en ells: Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, en matèria d’infraccions relatives a l’arrendament de vehicles amb conductor; Jubilació Anticipada i homologació dels vehicles perquè qualsevol cotxe que sigui utilitzat per a taxi a Europa serveixi també a Espanya. Per part del sindicat, van assistir Lluís Berbel i Antoni Servós.

A continuació l’escrit que se’ls remet als grups parlamentaris:

  1. Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, en matèria d’infraccions relatives a l’arrendament de vehicles amb conductor. En aquesta Llei el que volem canviar, es el següent:

S’afegeix un apartat 6 a l’article 143 amb la redacció següent:

«6. La imposició de cinc o més sancions (tres o més -text alternatiu–), mitjançant resolució ferma en via administrativa, per la comissió de les infraccions tipificades a l’article 140.39 en el període d’un any, comptat des de la imposició de la primera d’elles, en serveis realitzats a l’empara d’una mateixa autorització d’arrendament de vehicles amb conductor, podrà (donarà –text alternatiu–) donar lloc a la revocació d’aquesta. »

  1. Un altre dels temes a treballar és la jubilació anticipada. Pensem que s’ha de plantejar novament la retirada als 63 anys. Per això, una de les qüestions importants i que poden influir a aquesta anticipació és el reconeixement de les malalties professionals. Aquests índexs correctors que s’apliquin per aquesta qüestió només haurien de ser els anys que s’avancin a la jubilació oficial. A partir d’aquesta, la pensió seria de el cent per cent sense cap tipus de reducció.

 

  1. Finalment, també citem el problema que tenim els taxistes a l’hora de triar vehicle. Des del STAC se sol·licita que qualsevol vehicle utilitzat per a taxi a l’entorn de la Comunitat Europea, també ho pugui ser a Espanya. I per a això cal que la legislació espanyola i l’europea s’harmonitza perquè un cotxe autoritzat a portar taxímetre en qualsevol país europeu, pugui ser permès també a Espanya.