Novetats sobre el Gasoil Professional

BARCELONA. STAC.- La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada al DOGC núm. 6551 de 30 de gener de 2014, estableix el tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional, en aquest és de 48 euros per 1000.

La nova Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, preveu en el seu apartat la devolució íntegra del tipus autonòmic de l’impost especial sobre el carburant que està fixat en 0,048 € per litre de carburant. A partir d’aquesta data, el procediment per a la devolució serà el mateix que ja està establert pel gasoil professional. L’administració competent per gestionar aquesta devolució és l’Agència Tributària estatal.

Qui té dret a la devolució?
1.Els taxis proveïts de les preceptives autoritzacions i d’aparell taxímetre.
Té algun límit aquesta devolució?
Si es tracta d’auto taxis, la quantia màxima de la devolució no excedirà de la que correspondria a 5.000 litres per auto taxi i any.
Què cal fer per obtenir la devolució?
1. Cal inscriure’s en el cens de beneficiaris que proporciona l’Agència Tributària, pagar amb una targeta gasoil professional per als repostatges realitzats en una estació de servei, i quan es tracti de subministraments realitzats en instal·lacions de consum propi, donar d’alta les mateixes i presentar la relació dels subministraments realitzats.

Per a això caldrà:
a) Presentar a l’Agència Tributària una sol·licitud en la qual s’identifiqui tant el beneficiari titular del vehicle/s, com la matrícula.

b) Declarar, quan es tracti de transport de viatgers, el número d’Autorització d’empresa, per als vehicles als que la normativa exigeix ​​aquesta autorització .

c) Declarar, en el cas dels auto taxis , quan no disposin de targeta de transport, el número d’autorització corresponent a la llicència municipal i Municipi a què correspon.

d) Comunicar les dades de l’entitat financera i del Codi del compte bancari, a la que l’Agència Estatal de l’Administració Tributària efectuarà la transferència de les devolucions.

Per tal que es generi el dret a la devolució pels subministraments de gasoil efectuats en instal·lacions de venda al detall (estacions de servei), cal pagar, obligatòriament, mitjançant la utilització d’una “targeta gasoil professional”.

En cas de qualsevol dubte i/o aclaració o el desitg de realitzar qualsevol d’aquests tràmits podeu fer-ho presencialment a les nostres oficines.