Propostes de modificacions del Reglament del Taxi de l’AMB per permetre les tarifes amb preu tancat i incrementar el número de vehicles per PMR

AMB.- En el Ple de l’AMB de dimarts passat dia 26 de febrer van ser aprovades dues modificacions del Reglament Metropolità del Taxi que serviran: una, per dur a terme la tarifa amb preus tancats que podran oferir les APP i emissores als seus clients; 2, incrementar el percentatge de titulars de més d’una llicència un 5% (de 10% passarà a un 15%). Tots aquells que accedeixin a aquesta quota hauran de posar un vehicle per a PMR (Persones amb Movilitat Reduida). La intenció amb aquesta modificació és posar més vehicles adaptats per a persones amb algun tipus de minusvalía.


Pel preu tancat es modifiquen els següents articles del Reglament Metropolità del Taxi:

MODIFICAR l’article 37. Prestació del servei,  del Reglament Metropolità del Taxi, d’acord amb el següent:

 Article 37.4) afegir un segon paràgraf amb el redactat següent:

En els serveis contractats amb la tarifa de preu tancat s’entendrà en situació de lliure i, per tant, obligat a realitzar el servei el conductor que accepti el servei assignat.

MODIFICAR l’article 41. Finalització del servei, del Reglament Metropolità del Taxi, d’acord amb el següent:

Article 41.1) nou text:

En arribar al lloc de destinació, el conductor haurà de posar el taxímetre en situació de pagament i, complint amb aquest requisit, indicarà a l’usuari l’import del servei permetent que aquest, si ho requereix, pugui comprovar-lo en el taxímetre excepte en el cas d’aplicació de la tarifa de preu tancat. Queda totalment prohibit el cobrament de quantitat diferent de la que marqui el taxímetre o de quantitat superior a l’import determinat amb la tarifa de preu tancat.

Article 41.2) nou text:

El pagament de l’import del servei l’efectuarà l’usuari en el moment que finalitzi el servei, excepte en la tarifa de preu tancat que podrà realitzar-se de forma anticipada total o parcialment. Els conductors estan obligats a estendre un rebut de l’import del servei, mitjançant impressora connectada al taxímetre, i posar-lo a la seva disposició. En els serveis de tarifa de preu tancat el rebut podrà ser electrònic.

Es podrà lliurar un rebut estès en talonari, excepte en el cas de tarifa de preu tancat, amb les dades oficials en els supòsits següents:

  • Per avaria de la impressora, sense perjudici d’altres obligacions administratives.
  • En el cas que calgui reflectir altres dades tarifaries que no estiguin connectades al taxímetre com l’import de carrera mínima.

 

MODIFICAR l’article 46 del Reglament Metropolità del Taxi, d’acord amb el següent:

Nou text:

CAPITOL VI. Les empreses de mediació

Article 46. Les empreses de mediació

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per activitat de mediació la prestació de servei en la contractació i la comercialització de serveis de taxi urbà segons el que  defineix l’article 2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, ja sigui mitjançant emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils, o altres sistemes anàlegs.

A les empreses de mediació els serà d’aplicació el Decret 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el regim jurídic de l’activitat de mediació, i les que per prestació del servei els sigui d’aplicació aquest Reglament.

MODIFICAR l’article 47. Tarifes, del Reglament Metropolità del Taxi, d’acord amb el següent:

Article 47.1) nou text:

  • La prestació del servei de taxi urbà està subjecta a tarifes. Les tarifes i els suplements autoritzats són obligatoris pels titulars de llicències, els conductors, els usuaris i les empreses de mediació, ja sigui mitjançant emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils, o altres sistemes anàlegs.

Afegir apartat 7 amb el redactat següent :

Article 47.7)  L’AMB podrà fixar una tarifa a preu tancat que permeti el cobrament anticipat, total o parcial dels serveis contractats a través d’emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils, o altres sistemes anàlegs.

 

Para poner más vehículos para PMR, lo siguientes:

MODIFICAR l’article 18. Distribució de les llicències,  del Reglament Metropolità del Taxi, d’acord amb el següent:

Article 18.2) nou text:

El nombre total de llicències de les persones titulars de més d’una no pot superar mai el 10 per cent del total contingentat, excepte si s’aplica a la llicència un vehicle adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda que certifiqui la seva adaptació segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi i sempre i quan aquesta llicència presti el servei mitjançant emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils, o altres sistemes anàlegs. Aquesta excepció s’aplicarà fins que s’arribi al 15%, conforme estableix la Llei del Taxi en el seu article 8.2.

MODIFICAR  l’article 22. Transmissió de les llicències . Règim aplicable.

Article 22.3) La transmissió serà obligatòria en els supòsits següents:

….

afegir  apartat f), amb el redactat següent:

  1. f) Quan el titular de la llicència que li ha estat atorgada per aplicació de l’article 18.2) renunciï a la prestació del servei o a l’aplicació d’un vehicle de les mateixes característiques del que disposa.

Estas modficaciones estaran en información pública durante 30 dies per presentar reclamacions i suggeriments a partir del dies