Moció del Ple del Consell del Taxi en contra de la liberalització de les VTC's

PDF: Mocio del Ple del Consell del Taxi a la liberalització de les VTC’s

AL PLE EL CONSELL DEL TAXI DE CATALUNYA

JOSEP MARIA GOÑI I ALLET, en qualitat de Secretari General de la Federació Catalana del Taxi FCT i de vocal del Consell del Taxi de Catalunya, actuant en el seu nom i representació,

LLUÍS BERBEL SALCEDO, en qualitat de president i del Sindicat del Taxi de Catalunya STAC i de vocal del Consell del Taxi de Catalunya, actuant en el seu nom i representació,

MANIFESTEN:

I. El redactat de l’avantprojecte de llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Consell de Ministres el 15 de juny, modifica de manera substantiva el règim jurídic del sector de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), ja que liberalitza aquesta activitat. Aquest fet comporta que el lloguer de vehicles amb conductor quedi, en part, vinculada a la del sector del taxi.

II. El redactat de l’article 48 de l’avantprojecte de llei d’ordenació dels transports terrestres, elimina la possibilitat d’establir contingents en base a la relació entre l’oferta i la demanda, així com del nombre de vehicles de lloguer amb conductor. Aquest redactat comportarà la concessió d’un nombre il·limitat de noves autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor, la desaparició del model de taxi actual i la pèrdua de control per part de les administracions locals.

III. El redactat de l’avantprojecte de llei d’ordenació dels transports terrestres comporta la liberalització total i absoluta de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor i l’aparició d’una nova flota de taxis incontrolada i paral·lela a l’actual. Aquesta liberalització comportarà una pèrdua de la qualitat del servei de taxi a Catalunya i una distorsió entre l’oferta i la demanda existent.

IV. Per tot això, amb l’objectiu que l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor estigui regulada, que es pugui mantener l’actual proporcionalitat d’una autorització de VTC per cada trenta llicències de taxi, i que les administracions competents en la materia puguin prendre les mesures necessàries per a evitar disfuncions entre models de transport de passatgers similars, proposem que el Consell del Taxi de Catalunya aprovi la següent

MOCIÓ:

I. El Consell del Taxi de Catalunya, òrgan de participació i consulta entre el sector del taxi de Catalunya i les administracions competents, comparteix el neguit de les associacions professionals de taxistes en relació a l’avantprojecte de modificació de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) aprovada pel Consell de Ministres el 15 de juny, en la qual es liberalitza l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor i s’elimina qualsevol referència a la possibilitat de contingentar el nombre d’autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor.

II. El representants d’institucions, entitats i sindicats membres del Consell del Taxi de Catalunya insten a la Generalitat de Catalunya a que traslladi al Ministerio de Fomento aquest rebuig i modifiqui el redactat de l’avantprojecte de llei d’ordenació dels transports terrestres per tal d’evitar la desregulació de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor i la concessió il·limitada de noves autoritzacions.

Barcelona, 24 de juliol de 2012

Josep Maria Goñi
Secretari General de la FCT

Lluís Berbel
President del STAC