L’Ajuntament de Tarragona convoca les proves per l’obtenció del carnet de taxista

 

 

 

 

 

TARRAGONA. AJUNTAMENT.- L’Ajuntament de Tarragona ha realitzat, novament, la convocatoria per les proves per a l’obtenció de la cartilla municipal de conductor d’automòbils lleugers de lloguer de servei públic a Tarragona (cartilla municipal de taxista) que es celebrarà el 26 de novembre. En aquesta data es realitzará la prevista pel 28 de maig, que es va tindra que suspendre, amb la prevista pel el mes de novembre.

El passat 17 de febrer de 2020, per decret de la Tinenta d’Alcalde i Consellera delegada de Districtes, Nova ciutadania, Domini Públic, Llicències i Comunicacions Ambientals, es va convocar l’examen per a l’obtenció de la cartilla municipal de taxista per al 28 de maig de 2020, publicat a la Seu Electrònica Municipal el dia 19 de febrer de 2020.

El 14 de març de 2020, per disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid’19, on es preveia la suspensió dels venciments i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

El 27 de març de 2020 es va posar de manifest, per a general coneixement, la interrupció del termini per a la presentació d’instàncies, referent a l’examen per a l’obtenció de la cartilla municipal de taxista que finalitzava el 27 de març de 2020, així com la suspensió de l’examen previst per al dia 28 de maig de 2020.

Pels motius anteriors i a efectes de simplificació procedimental, es considera convenient acumular la convocatòria de data 28 de maig de 2020 que va quedar suspesa, amb la convocatòria prevista per al proper 26 de novembre de 2020; així com admetre com a persones ja inscrites a les aspirants que van presentar la instància per participar-hi dins del termini establert; i publicar la nova data d’examen.

Tots els que instiguin interessats han de reunir els requisits que es detallen a continuació:

  • DNI o NIE en vigor (fotocòpia compulsada del document)
  • Trobar-se en possessió del permís de conducció de la classe B en vigor, o superior a aquest, expedit per les Prefectures de Trànsit (fotocòpia compulsada del document)
  • Haver satisfet la taxa de dret d’examen (5,95 €)

Admetre com a persones ja inscrites a les que van presentar la sol·licitud durant el període de presentació d’instàncies per a la convocatòria de 28 de maig de 2020, i acumular aquestes sol·licituds a la nova convocatòria del 26 de novembre de 2020.

L’examen se celebrarà el 26 de novembre de 2020 a les 10 h del matí a l’IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona), ubicat a l’av. de Ramón y Cajal, número 70.

El primer exercici consistirà en contestar per escrit 25 preguntes de les 30 proposades pel Tribunal, del temari que consta a l’annex, amb tres respostes de les quals una serà la correcta, en un temps màxim de trenta minuts.

Aquest exercici constarà de dues parts:

  • Primera: respondre 10 preguntes de les 12 proposades pel Tribunal referent a la legislació específica del sector del taxi, les quals seran triades per l’aspirant.

Per aprovar aquesta part s’haurà de contestar correctament, com a mínim, 7 preguntes.

  • Segona: respondre 15 preguntes de les 18 proposades pel Tribunal referents a coneixements de la ciutat, els seus volants, centres oficials, locals d’espectacles, nom i situació dels carrers, avingudes i places, sentits de circulació de les vies urbanes, règim d’estacionament i aparcaments de les unes i de les altres, itineraris més directes per tal d’arribar d’un punt a un altre i del patrimoni històric i monumental de la ciutat, les quals seran triades per l’aspirant.

Per aprovar aquesta part s’haurà de contestar correctament, com a mínim, 12 preguntes.

La qualificació de l’exercici serà d’apte o no apte.

Les persones aspirants que no assoleixin com a mínim els percentatges esmentats en cadascuna de les parts quedaran eliminades.

El segon exercici consistirà en mantenir una conversa amb les persones assessores especialistes designades pel Tribunal, per determinar el grau de coneixements orals dels aspirants, en llengua catalana.

La qualificació de la prova serà d’apte o no apte.

Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte en aquest exercici quedaran eliminades.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà constituït de la forma següent:

Presidenta: la Tinenta d’Alcalde i Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic o a la persona a qui delegui.

Vocals:

  • El director del Servei de Mobilitat o a la persona a qui delegui.
  • El cap de la Guàrdia Urbana o a la persona a qui delegui.

Una assessora especialista designada pel Tribunal, en representació del Centre de Normalització Lingüística.

Secretària: La cap de grup de suport administratiu del Servei de Mobilitat, que actuarà per delegació del secretari general o persona a qui delegui.

ANNEX-TEMARI

  • Coneixements de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
  • Coneixements del Reglament per al servei públic urbà d’automòbils lleugers de lloguer de Tarragona