“A més de la crisi, al taxi hi ha dificultats estructurals”, Rosa Alarcón, presidenta del IMET

 * “Des de l’Imet hem començat a parlar amb comerciants per mirar de fer descomptes als clients que es desplacin en taxi i impulsem una app pública”

 * “La facturació ha caigut a l’entorn del 60% a causa de la pandèmia”

 * “És un moment de molta incertesa; el taxi s’anava recuperant a poc a poc, però l’aturada de l’oci nocturn l’ha deixat molt tocat”

  • Rosa Alarcón presideix l’Imet i TMB i és regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona JUANMA RAMOS.
Quina és l’afec­tació per la crisi del coro­na­vi­rus?
La demanda ha cai­gut molt, tant en els mesos de no mobi­li­tat com ara, per la falta de turisme i, sobre­tot, de con­gres­sos i acti­vi­tats. Això ha pro­vo­cat una gran dava­llada dels ingres­sos en el sec­tor.
Està quan­ti­fi­cat l’impacte econòmic de la crisi del taxi?
No en tenim prou infor­mació, però cal­cu­lem un decrei­xe­ment dels ingres­sos a l’entorn del 60%.
Quan­tes llicències de taxi hi ha a l’àrea metro­po­li­tana?
Són unes 13.000 llicències, i cada dia n’hau­rien de sor­tir 8.000 al car­rer. Durant l’estat d’alarma vam poder regu­lar molt bé l’oferta, perquè una part dels taxis­tes es van poder aco­llir als ajuts dels autònoms perquè tenien una fac­tu­ració per sota del 25%. En el cas d’empre­ses que tenen flo­tes de taxis amb assa­la­ri­ats, s’han pogut aco­llir als ERTO de força major. Els autònoms són majo­ri­ta­ris. Un cop aca­bat l’estat d’alarma, hem que­dat sense eines legals per regu­lar aquesta oferta. Hem fet ser­vir, d’acord amb el sec­tor, els dies inter­set­ma­nals de des­cans del 2020 i el 2021, i fins al juliol hem pogut regu­lar al 60% l’oferta entre set­mana i al 50% els caps de set­mana.
I com fun­ci­ona la regu­lació?
Hi ha mol­tes para­des de taxi ple­nes perquè no hi ha feina sufi­ci­ent per als vehi­cles que hi ha al car­rer. A més de la crisi imme­di­ata, que pro­voca que facin molt poca caixa, al taxi s’hi afe­gei­xen difi­cul­tats estruc­tu­rals.
Tenim un pla de xoc amb deu mesures per millorar la imatge i les prestacions del sector
I què pro­posa el pla de xoc que va pre­sen­tar l’Imet?
D’entrada, bus­car més demanda per als taxis. Estem començant a par­lar amb el sec­tor comer­cial perquè es faci un des­compte a la gent que vagi a com­prar en taxi. També impul­sem la cre­ació d’una app pública del taxi.
Hi ha alguna con­creció sobre la data en què es posarà en marxa l’app?
Hi estem tre­ba­llant. El meu com­promís era que l’app esta­ria enlles­tida durant aquest man­dat, i espero que en un període de temps no gaire llarg. No es tracta d’una app de com­pra de ser­veis, sinó que el que farà és digi­ta­lit­zar el gest d’aixe­car la mà i gene­ra­lit­zar la reserva des del mòbil. Així, els taxis no hau­ran d’estar fent vol­tes pel car­rer, i alhora podran tro­bar cli­ents a prop, perquè digi­tal­ment es pot fer.
Una altra de les mesu­res del pla de xoc és la moratòria d’un any per a la reno­vació del vehi­cle.
Sí, són deu mesu­res en total, enca­mi­na­des a millo­rar la imatge del taxi i les pres­ta­ci­ons del sec­tor, i a incre­men­tar la demanda del taxi, que és un ser­vei essen­cial a la nos­tra ciu­tat.
Com és la inter­lo­cució entre l’Imet i el sec­tor?
Tenim una relació molt fluida en aquests moments. Sabem que ho estan pas­sant molt mala­ment i en aquesta situ­ació de crisi hem fet una reunió set­ma­nal durant tota la pandèmia i hem anat par­lant i bus­cant solu­ci­ons. I n’hem anat tro­bant de manera con­junta.
Es man­te­nen els ajuts als taxis­tes?
Estan inten­tant man­te­nir-los als autònoms amb la jus­ti­fi­cació d’una cai­guda dels ingres­sos del 60%, però els ajuts han de venir de l’Estat i de la Gene­ra­li­tat. Des de l’Imet no tenim capa­ci­tat per ofe­rir-ne.
Es con­trola que els VTC com­plei­xin la nor­ma­tiva?
Les ins­pec­ci­ons als VTC es fan contínua­ment, ja que les por­ten a terme les poli­cies locals i els ser­veis d’ins­pecció de l’Ins­ti­tut Metro­po­lità del Taxi, que estan al car­rer vigi­lant en tot moment. Fins a l’1 de juliol s’han obert 217 expe­di­ents san­ci­o­na­dors i hi ha 101 denúncies més que estan en procés de tra­mi­tació. Una part del regla­ment es va anul·lar, però la llei de la Gene­ra­li­tat inclou qüesti­ons com ara els 15 minuts de reserva prèvia, que no poden estar fent vol­tes per tro­bar cli­ents ni en para­des pro­pe­res als taxis. També regu­lem els dies de des­cans dels VTC.
Qui­nes són les pre­vi­si­ons de recu­pe­ració del sec­tor del taxi?
És un moment de molta incer­tesa. El taxi s’anava recu­pe­rant molt a poc a poc, però l’atu­rada de l’oci noc­turn l’ha dei­xat molt tocat. En aquests moments, no ens podem moure en el ter­reny de les pre­vi­si­ons. Fem una crida a la res­pon­sa­bi­li­tat de tot­hom per tal que man­tin­gui les mesu­res de pre­venció –ús de mas­ca­reta, distància de segu­re­tat i ren­tat de mans– perquè els sec­tors econòmics afec­tats es puguin recu­pe­rar al més aviat pos­si­ble.
El taxi és un trans­port segur?
Sí, la gent pot aga­far taxis de manera abso­lu­ta­ment segura per a la salut. S’ha incre­men­tat la neteja dels vehi­cles i s’ha acti­vat més que mai el paga­ment amb tar­geta.