Informe sindical del STAC de Girona presentado por su ejecutiva

MEMÒRIA D’ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2010
ACCIÓ SINDICAL
• CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Reunió amb el C.C. Pla de l’Estany per veure de trobar una solució a l’ÀREA
D’ACTUACIÓ CONJUNTA AL PLA DE D’ESTANY.
• ATURADA
Convocada una Aturada de taxis per solidaritat amb els companys assassinats a
Astúries, Sr. Guillermo Amieve Gallego i a Salamanca, Ángel Sánchez Anaya. Que
descansin en pau. També s’hi varen demanar més mesures de seguretat.

• Ajuntament de Banyoles i Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Propostes a l’Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany
oferint els nostres serveis per realitzar el transport de la gent gran de les poblacions
rurals i també, per poder portar els joves durant els caps de setmana amb bonus de
descompte.
• Llei Omnibus
Us hem mantingut puntualment informats a tots/es els/les companys/es de les
informacions que s’han anat produint, fins aquest moment, sobre aquesta polèmica
llei.
• Homenatge a Fernando Delgado
El dia 2 de juliol vàrem retre homentage a l’anterior president de l’STAC de les
comarques gironines. Els actes varen ser un sopar i uns regals.
• Seguretat Vial
Es varen enviar a tots/es els/les afiliats/des les principals novetats de la NOVA LLEI
DE SEGURETAT VIAL que ens varen trametre des del Ministeri d’Economia i
Hisenda.
• Ajuntament de Girona
Entrevistes amb la regidora de Seguretat Ciutadana per donar solució als següents
problemes: 1) congelació per part dels propis taxistes dels preus dels serveis per a
l’any 2010; 2) nova ubicació de la parada de RENFE per millorar la seguretat viària;
3) veure de solucionar el tema de l’intrusisme a la ciutat de Girona; 4) presentar un
nou projecte de publicitat per als taxis. S’estudiarà; 5) consolidar la futura taula del
taxi; es començarà per fer l’acta en cada reunió que es faci; 6) sol.licitar aparcament
per als taxis de les comarques que porten serveis sanitaris i minusvàlids a la ciutat.
La resposta fou negativa.; 7) millorar el servei prestat a l’usuari i reduir la pressió
policial.
• Estudis econòmics per a noves tarifes de preus
Gestions realitzades a diversos ajuntaments de les comarques gironines: Tossa,
Blanes, Banyoles…, per tal d’organitzar-los la sol.licitud de les noves tarifes de
preus. Entregat a cada municipi l’estudi econòmic elaborat per l’STAC.
• Comissió Territorial de Seguretat del Taxi de les Comarques Gironines:
Som membres fundadors d’aquesta comissió. Assistència a les diverses reunions
organitzades per aquesta comissió.
• Hospital Josep Trueta i Policia Local
Reunió amb els dos estaments per tal de millorar la ubicació dels taxis de Girona i
també els de fora a l’hospital Josep Trueta. Acordat que quan hi hagi el nou pla futur
del Trueta es compti amb els taxistes per consolidar les noves parades.
• Direcció General de Transports.
Vàrem assistir, com a membres del Comitè Executiu de l’STAC, a la reunió amb el
nou Director General de Transports, Sr. Ricard Font, amb la finalitat de tractar
diversos punts del taxi: serveis de seguretat social; millora dels consells territorials
i la llei Omnibus.
• Consell Català del Taxi
Som membres de ple dret del Consell Territorial del Taxi pel que fa a les comarques
gironines, en representació d’STAC. Aquesta representació està formada per Marcos
Díaz Rodríguez, President de la Intercomarcal gironina i Joaquim Solanich i Brunet,
membre de la Junta Directiva de Girona. S’ha assistit a diverses reunions.
• Reunions executiva Barcelona
La Junta Directiva ha assistit a dues reunions de la comissió executiva nacional
d’STAC a Barcelona.
• Nova Tarifa de Preus per als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Les noves tarifes per a l’any 2010 es varen presentar sense cap tipus d’augment.
S’ha volgut col.laborar així, a la crisi econòmica que travessa el país.
• Junta Directiva
La nova Junta Directiva de l’STAC de la Intercomarcal de les comarques gironines
la composen:
President: Marcos Díaz Rodríguez
Sots-Pres: Ramon García Aznar
Secretari: Genís Güell i Ferriol
Tresorer: Toni Sudrià i Martinez
Vocal: Joaquim Solanich i Brunet
Cada tercer dimecres de mes es reuneix la Junta Directiva de la Intercomarcal
Gironina. Qualsevol taxista pot presentar-hi propostes i assistir-hi amb dret a veu
però, sense vot.
• Revista TAXI LIBRE
El ”Sindicat del Taxi de Catalunya” edita cada dos mesos la revista TAXI
LIBRE la qual, l’STAC de Girona, la fa arribar als seus afiliats/des.
• Assemblees Ordinària i Extraordinària
Es van celebrar el passat dia 17 d’abril del 2010, amb força èxit de participació, les
assemblees ordinàries i extraordinàries de socis/es.
En l’extraordinària, va ésser escollit nou president de l’STAC a les comarques
gironines en Marcos Díaz Rodríguez, que substitueix a Fernando Delgado Pina. Els
dos varen prendre la paraula per expressar els seus sentiments.
• Circulars informatives
S´han enviat al llarg de l´any diverses circulars informatives per diferents motius i
en benefici i millora de la professió de taxista..
• Assessoria:
Es dóna servei integral de gestoria: mòduls, rendes, matriculacions, targetes de
transports, renovació carnets conduir, recursos diversos i, com a molt important es
confecciona el llibre de despeses i llibre d’inversions. També i molt important
s’assessora amb temes de seguretat social com autònoms que som.
Continua estant al servei de tots/es els/les taxistes afiliats a l’STAC el despatx
professional de Josep M. Barneda i Moya per realitzar qualsevol gestió o consulta
durant totes les hores d’oficina de dilluns a divendres.