Informe presentat pel Departament de Transports sobre les inspeccions realitzades contra l'intrusisme i la competència deslleial

BARCELONA.- Les conductes més lesives per a l’equilibri del sector del taxi són l’intrusisme que consisteix en la realització de transports sense autorització i la competència deslleial tal com l’incompliment de les condicions de desenvolupament de l’activitat.
Els plans d’Inspecció anuals de la Direcció General de Transports i Mobilitat preveuen com una de les actuacions prioritàries, la inspecció del sector del taxi, mitjançant operatius de control específics en llocs d’especial concentració d’aquests transports.
El Pla d’Inspecció de la DGTM 2011 preveu com una actuació específica la orientada al control de l’activitat del transport públic de viatgers en vehicles de menys de 9 places: taxis i vehicles de lloguer amb conductor. Amb aquesta finalitat es programen inspeccions específiques d’aquests serveis al llarg de l’any, amb especial incidència en aeroports, estacions i centres de captació de demanda, amb més intensitat durant la temporada d’estiu i períodes vacacionals.
Per a l’any 2011 es va planificar la realització de 80 controls específics, dels quals, a data d’avui, ja s’han executat 76. Aquest controls es realitzen, principalment, en els aeroports de Reus, Barcelona i Girona, a més dels controls que realitzen els mossos d’esquadra i policies locals en el marc ordinari de la vigilància del transport a la carretera i a les vies urbanes. Aquestes inspeccions son realitzades pels inspectors de transport de la Direcció General amb la col•laboració dels Mossos d’Esquadra i de les Policies Locals.

DADES INSPECCIÓ I SANCIONS TRANSPORT PÚBLIC VIATGERS VEHICLES > 9 PLACES

Any 2010: Vehicles inspeccionats 1.182

Denúncies: 265
Realitzar transport sense autorització 139
Incompliment condicions autorització VTC per desenvolupar l’activitat habitualment fora de residència 8
Encotxar fora del terme municipal, tarifes, taxímetre 32
Manca documentació (llibre reclamacions, full de ruta, etc) 86

Any 2011 : Vehicles inspeccionats (gener-novembre) 1.610
Denúncies: 262
Realitzar transport sense autorització 112
Incompliment condicions autorització VTC per desenvolupar l’activitat habitualment fora de residència 34
Encotxar fora del terme municipal, tarifes, taxímetre 57
Manca documentació (llibre reclamacions, full de ruta, etc) 59

La naturalesa de les resolucions sancionadores per realitzar transport sense autorització, o per incomplir les condicions de l’autorització VTC, per realitzar els serveis habitualment fora de la zona de residència de l’empresa, és de caràcter greu i comporta la imposició d’una sanció de 1.501 euros.
Quan es detecten vehicles d’altres comunitats autònomes realitzant transport habitualment fora del territori de residència de l’autorització, al marge de la instrucció dels expedients sancionadors que procedeixin i dels requeriments documentals que calguin, es dóna trasllat a la comunitat autònoma que ha expedit l’autorització, perquè porti a terme les inspeccions oportunes a l’empresa per verificar si disposa dels preceptius locals oberts al públic operatius per desenvolupar l’activitat i, en cas d’incompliment, proposar la revocació de l’autorització.
La recentment publicada Ordre FOM3203/2011, de 18 de novembre, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor, estableix una major concreció del criteri d’habitualitat. S’entén que un vehicle no ha estat utilitzat habitualment en el seu territori, quan el 20% o més dels serveis realitzats amb aquest vehicle dins d’un mes natural, no ha transcorregut, ni tan sols parcialment, per aquest territori. També estableix l’obligació de que quan un vehicle es trobi realitzant serveis en territori diferent al de la residència de l’autorització, el vehicle haurà de dur a bord la corresponent autorització de transport en lloc visible a la part davantera.