Els taxis per a minusvàlids i persones amb mobilitat reduïda a punt de desaparèixer

BARCELONA. STAC.-  L’STAC ha adreçat aquesta Carta a l’Alcalde:
Li adreço aquestes paraules com a president del Sindicat del Taxi de Catalunya, la organització més important de Barcelona i també de la resta de Catalunya, per culpa de la preocupació que tenim envers el concurs que ha publicat l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), organisme del qual vostè també n’està al capdavant, denominat “Projecte de Servei Públic de Transport adaptat per a desplaçaments esporàdics de Persones amb mobilitat reduïda severa del municipi de Barcelona”) i que serà per a l’adjudicació d’un servei que fins al moment realitzava el taxi i tal i com s’ha fet el Plec de condicions, de l’esmentat concurs, demà mateix ho podrà fer qualsevol altre tipus de transport que no sigui el taxi. És evident que no només hi sortirà perjudicat el taxista, prop d’una setantena, sino també els usuaris per “l’excel·lent i personalitzat” servei que fins ara els hi ha prestat el taxi, servei que el taxi realitza des de fa més de vint anys.

El motiu pel qual en l’actualitat aquest tipus de servei el realitza el taxi és perque així ho exigia el propi Plec de condicions. Però ara en lloc de “taxi” s’hi troba anotat el terme “vehicles turismes”, que tampoc sabem ben bé a què es refereix, motiu que ha creat prou incertesa. Alhora, això ha obert un ventall inimaginable de possibilitats per a la perjudicació del taxi i fins i tot el rebutjat d’aquest tipus de servei, que al cap de l’any se’n realitzen més de 130.000.

Si aquest servei NO EL FA EL TAXI, DESAPAREIXERÀ el servei de taxi per a MINUSVÀLIDS I PERSONES DE MOBILITAT REDUÏDA A TOTA BARCELONA.
És INCRONGRUENT que hi hagi una normativa, Reial Decret 1544/2007 de 23 de novembre de 2007) que exigeixi un nombre determinat de taxis adaptats per al transport d’aquest persones però que no tindran opció a cap mercat ja que els serveis seran atorgats a altres tipus de transport, que no seran classificats com taxis.

A més, cal destacar el sobrecost que significa i que ha significat per a tots aquests taxistes que només pel vehicle, les característiques ja varien de les d’un taxi normal. A més, els vehicles han de ser adaptats per al transport de les cadires de rodes, que no es poden doblegar, ja sigui per les característiques de les cadires o del propi client. Aquest sobrecost del vehicle i la seva transformació ha estat soportat pel taxista i les petites ajudes que rebien, destinades fonamentalment per a la transformació del vehicle, s’han vist reduïdes cada any, quedant merament com a simbòliques.

Per últim, però no menys important, cal destacar el tracte que reben, part part dels taxistes, les persones que són traslladades amb aquest tipus de vehicle. ELLS MATEIXOS HO SENYALEN COM “IMMILLORABLE I EXCEL·LENT”. I també, per la pròpia imatge dels taxistes. S’imagina, vostè, un minusvàlid baixant d’una ambulància per assistir al Liceu? El servei de taxi és personalitzat i de porta a porta i només ho pot fer així el nostre sector.

Per tot l’exposat anteriorment, LI SOL·LICITO

  1. En nom meu, pel que represento, la presidència del Sindicat del Taxi de Catalunya, i en nom dels taxistes que realitzen aquests tipus de servei, sigui PARALITZAT el concurs i MODIFICAT EL PLEC DE CONDICIONS perque aquest servei torni a realitzar-lo el taxi, com es va decidir fa 20 anys.

             Pel contrari, BARCELONA ES QUEDARÀ SENSE TAXIS PER A MINUSVÀLIDS I PERSONES AMB              MOBILITAT REDUÏDA. NO NOMÉS ELS TAXISTES EN SORTIRAN PERJUDICATS, TAMBÉ                        ELS USUARIS, QUE VEURAN MINVAR LA QUALITAT DEL SERVEI.

  1. Una ENTREVISTA urgent amb vostè per a solucionar un problema que en futur serà molt greu per a una ciutat com Barcelona i la seva àrea metropolitana.

 

Luis Berbel Salcedo
President

Barcelona, 13 de març de 2014.