El STAC demana que les VTC’s no portin les plaques de SP

Carta sobre el SP conseller

STAC.-  El Sindicat del Taxi de Catalunya ha sol.licitat al conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la prohibició a les VTC’s de portar el distintiu SP ja que crea confusió amb els taxis. Tal com marca la normativa és motiu suficient per a la seva prohibició. El proper dilluns passarem pel registre la petició.

Transcripcio de la carta enviada al conseller.

Molt Honorable

Des del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC),  s’ha realitzat una consulta a la Dirección General de Tráfico (DGT)  sobre la publicitat i els distintius en els Vehicles de Lloguer amb Conductor (VTC) a la que se’ns comunica: “La legislació estatal de transport únicament prohibeix portar signes externs que indueixin a confusió amb els taxis i són les Comunitats Autònomes, que per delegació de l’Estat haguessin assumit competències en matèria d’autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor, les que poden haver establert algun distintiu “

A aquesta conclusió s’arriba després de la revisió de tota la normativa existent sobre el tema des de l’Ordre FOM / 2018, article 26; l’Ordre FOM / 2799/2015 de 18 de desembre que va modificar l’anterior Ordre FOM; Reial Decret 1057/2015 de 20 de Novembre que va modificar l’article 182.4 del ROTT que li va modificar el redactat.

Un cop vista tota la normativa i la contestació de la consulta per part de la Dirección General de Tráfico, des del STAC.

SOL·LICITEM:

Que les VTC se’ls prohibeixi portar el distintiu SP ja que crea confusió amb els taxis. Tal com marca la normativa és motiu suficient per a la seva prohibició.

Sense res més i a l’espera de les seves notícies, el saluda cordialment.