El Ple de l'AMB aprova la contingentació del doble torn en el servei de taxi

 

  • Després de la modificació de la Llei del Taxi de l’11 de març

ple amb cong

  • ES REGULA AMB LA NORMA COMPLEMENTÀRIA V DEL REGLAMENT METROPOLITÀ DEL TAXI.
  • EL TITULAR D’UNA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI HAURÀ DE PRESTAR EL SERVEI DE FORMA PERSONAL O, SI NO, AMB UN SOL CONDUCTOR

IMET. 09.04.2015.- El Ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) reunit avui ha aprovat la Norma Complementària V del Reglament Metropolità del Taxi- Explotació de llicències mitjançant conductors, què regula la contingentació del doble torn en el servei de taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’AMB adopta aquesta regulació en virtut de la facultat que li atorga la nova Disposició Addicional afegida a la Llei del Taxi del 2013, i que va ser aprovada l’11 de març passat pel Parlament de Catalunya en el marc de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives 2015 (art. 88).  Aquesta nova Disposició faculta a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a aprovar, de forma motivada, el règim específic de la contractació o no d’assalariats mitjançant la Norma reglamentària corresponent.

La modificació de la Llei del Taxi en aquests sentit ha estat demanada de forma reiterada per l’Institut Metropolità del Taxi(IMET) a la Generalitat de Catalunya i s’ha concretat finalment aquest any.

El contingut de la Norma Complementària V s’incorporarà al Reglament Metropolità del Taxi sota els criteris següents:

  1.  El titular d’una llicència d’autotaxi haurà de prestar el servei personalment o, si no, amb un sol conductor, llevat del cas que el segon conductor sigui familiar fins a segon grau del titular.
  2. Serà respectat el dret de les llicències que en la data d’aplicació d’aquesta norma, tinguin més d’un conductor.
  3. La transferència d’una llicència comportarà l’aplicació a la mateixa del règim de conductor únic. També tindran la consideració de llicències de règim de conductor únic aquelles que, havent donat de baixa un conductor, no en donin d’alta un altre en el termini d’un mes.
  4. Aquesta Norma Complementària restarà en vigor per un termini de dotze mesos prorrogables per iguals terminis successius de dotze mesos, mentre no hi hagi acord exprés en sentit contrari.
  5. Durant el període de vigència d’aquesta Norma quedarà en suspens l’apartat primer de l’article 17.2 del Reglament Metropolità del Taxi.

L’objectiu de l’Institut Metropolità del Taxi en relació a la Norma aprovada avui és aprofundir en aquesta regulació en el futur per tal que s’adapti en tot moment a les necessitats reals del sector del taxi.

Aquesta  nova regulació coincideix en el temps amb la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Catalunya per la qual es donava a conèixer l’anul•lació de la Disposició Transitòria Sisena del Reglament del Taxi que des del 2011 limitava la contractació d’assalariats per equilibrar l’oferta a la demanda de taxis. L’IMET, en aquesta sentit, ja ha anunciat que presentarà el recurs de cassació pertinent.