El Ple de l’AMB aprova el Reglament que regularà les VTC

⇒DESCARREGA EL PDF DEL REGLAMENT

<TEXT EN CATALÀ>

STAC.- El Ple del Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a aprovat en la sessió plenària, d’aquest migdia de dimarts, la normativa reglamentària que estableix les condicions d’explotació de les autoritzacions de vehicles turisme de lloguer amb conductor de fins a nou places (VTC) en l’àmbit metropolità.

La nova norma ha estat aprovada amb els vots favorables de Barcelona en Comú (BComú), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i les abstencions del Partit Democrata Català (PDCAT) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Han votat en contra el Partit Popular (PP) i Ciutadans (C’S).

Aquest Reglament està emparat pel decret llei aprovat per la Generalitat de Catalunya, el passat mes de gener, que alhora té l’aval del reial decret llei aprovat pel Govern d’Espanya, el passat mes de setembre. Aquest habilitava a les comunitats autònomes i ajuntaments per a regular les condicions d’explotació de les VTC que realitzessin serveis amb origen i destinació dins del seu territori.

Les principals condicions per a les VTC que fixa aquesta nova reglamentació són:

– Tots els serveis que realitzin les VTC amb origen i destí dins l’àmbit metropolità hauran d’estar obligatòriament inscrits en un registre per al seu control per part de les autoritats.

– Tots els serveis de VTC hauran de precontractar-se amb una antelació mínima de 60 minuts, ampliant així els 15 minuts actuals del decret de la Generalitat.

– Es prohibeix circular per les vies públiques a la cerca de clients propiciant la captació, a menys que es tingui un servei assignat.

– S’obliga a estacionar fora de la via pública si no es té cap servei assignat.

– Es prohibeix la geolocalització mitjançant l’app que fa possible als clients localitzar el vehicle abans de la seva contractació.

– S’obliga a realitzar dos dies de festa per setmana i un màxim de déu hores en el torn de dia i vuit hores en el torn de nit.

– S’estima una edat màxima dels vehicles de 10 anys des de la primera matriculació, excepte vehicles adaptats per persones amb mobilitat reduïda i vehicles amb etiqueta CERO, que seran 14 anys.

Tot conductor o titular de VTC haurà d’atendre un requeriment d’inspecció tant del vehicle com de la documentació per part de les autoritats pertinents.

El Reglament atorga les competències per a supervisar el seu compliment a l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) i entrarà en vigor 30 dies després que es publiqui al BOPB i al DOGC.

Des del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ens felicitem per l’aprovació d’aquesta nova normativa reglamentària que regula l’activitat de les VTC i acaba amb l’actual barra lliure d’un sector totalment desregulat, que exercia una competència deslleial al servei públic del taxi. No obstant estarem molt atents que la normativa es compleixi i l’administració posi els efectius necessaris perquè així sigui. Enhorabona a tots els companys i companyes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a l’administració pel seu coratge i valentia no cedint a les pressions i mantenint el compromís amb el servei públic del taxi. Des del STAC encoratgem a la resta de municipis de Catalunya a exercir les seves competències i regular l’activitat de les VTC en el seu àmbit urbà.

 

<TEXTO EN CASTELLANO>

STAC.- El pleno del Consell del Área Metropolitana de Barcelona a aprobado en la sesión plenaria, de este mediodía de martes, la normativa reglamentaria que establece las condiciones de explotación de las autorizaciones de vehículos turismo de alquiler con conductor de hasta nueve plazas (VTC) en el ámbito metropolitano.

La nueva norma ha sido aprobada con los votos favorables de Barcelona en Comú (BComú), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y las abstenciones del Partit Democrata Català (PDCAT) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Han votado en contra el Partido Popular (PP) y Ciutadans (C’S).

Este Reglamento está amparado por el decreto ley aprobado por la Generalitat de Catalunya, el pasado mes de enero, que a la vez tiene el aval del real decreto ley aprobado por el Gobierno de España, el pasado mes de septiembre. Este habilitaba a las comunidades autónomas y ayuntamientos para regular las condiciones de explotación de las VTC que realizaran servicios con origen y destino dentro de su territorio.

Las principales condiciones para las VTC que fija esta nueva reglamentación son:

– Todos los servicios que realicen las VTC con origen y destino dentro del ámbito metropolitano deberán estar obligatoriamente inscritos en un registro para su control por parte de las autoridades.

– Todos los servicios de VTC deberán de precontratarse con una antelación mínima de 60 minutos, ampliando así los 15 minutos actuales del decreto de la Generalitat.

– Se prohíbe circular por las vías públicas a la busca de clientes propiciando la captación, a menos que se tenga un servicio asignado.

– Se obliga a estacionar fuera de la vía pública si no se tiene ningún servicio asignado.

– Se prohíbe la geolocalización mediante la app que hace posible a los clientes localizar el vehículo antes de su contratación.

– Se obliga a realizar dos días de fiesta por semana y un máximo de diez horas en el turno de día y ocho horas en el turno de noche.

– Se estima una edad máxima de los vehículos de 10 años desde la primera matriculación, excepto vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y vehículos con etiqueta CERO, que serán de 14 años.

Todo conductor o titular de VTC tendrá que atender un requerimiento de inspección tanto del vehículo como de la documentación por parte de las autoridades pertinentes.

El Reglamento otorga las competencias para supervisar su cumplimiento al Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) y entrará en vigor 30 días después de que se publique en el BOPB y al DOGC.

Desde el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) nos felicitamos por la aprobación de esta nueva normativa reglamentaria que regula la actividad de las VTC y acaba con la actual barra libre de un sector totalmente desregulado, que ejercía una competencia desleal en el servicio público del taxi. No obstante estaremos muy atentos que la normativa se cumpla y la administración ponga los efectivos necesarios para que así sea. Enhorabuena a todos los compañeros y compañeras del Área Metropolitana de Barcelona y a la administración por su coraje y valentía, no cediendo a las presiones y manteniendo el compromiso con el servicio público del taxi. Desde el STAC alentamos al resto de municipios de Catalunya a ejercer sus competencias y regular la actividad de las VTC en su ámbito urbano.