Declaració institucional de suport al servei del taxi

Aprovada avui dia 28 de març de 2017 en el si del Consell Metropolità de l’AMB per unanimitat de tots els grups polítics.

RESOLUCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI APROVADA PER UNANIMITAT PELS GRUPS METROPOLITANS DE L’AMB EN EL CONSELL METROPOLITÀ DE 28 de març de 2017

El servei del taxi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona es presta sota la tutela de l’Institut Metropolità del Taxi que administra i gestiona un total de 10.523 llicències. Aquest servei té la consideració de transport de viatgers d’interès públic, perquè són els Ajuntaments els que tenen l’obligació de garantir aquest tipus de transport a la ciutadania, facultat que els hi atorga la Llei de Bases de Règim Local.
La prestació del servei es realitza mitjançant autoritzacions administratives i l’explotació corre a càrrec del particular titular de la llicència que el presta a risc i ventura.

Els requisits i les formes de funcionament d’aquestes autoritzacions administratives estan regulades en la llei del Taxi de Catalunya i en el Reglament Metropolità del Taxi.

Atès que el taxi metropolità:
1. Ha de garantir el servei sense interrupció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
2. Ha de mantenir unes tarifes regulades per l’Administració.
3. Ha de garantir el servei en aquells llocs de gran demanda de mobilitat com ara Aeroports, Ports i Estacions.
4. Pot ésser sancionat fins i tot amb la retirada de la llicència per l’incompliment de les obligacions establertes en el Reglament.

Atès que els darrers anys s’han produït canvis en el transport de viatgers que han comportat l’aparició de noves modalitats d’explotació del servei que, en termes econòmics, socials i ambientals:

1. Utilitzen el nom d’economia col·laborativa tot i sent un sistema d’economia de mercat.
2. Es regeixen emparades per autoritzacions de llicència VTC, que a diferència de les llicències de taxi, poden establir els preus lliurement en base al lliure comerç.
3. En alguns casos, utilitzen plataformes digitals que reverteixen els impostos derivats de l’activitat econòmica en el país on resideix la pròpia plataforma.
4. Poden suposar la contractació de falsos autònoms que comporti una precarització dels treballadors i treballadores dedicades al transport de viatgers.
5. Poden suposar l’increment dels desplaçaments i la mobilitat en automòbil i nous problemes de congestió, ocupació de l’espai públic i contaminació, en un context metropolità que en l’actualitat aposta per polítiques adreçades a la millora de la qualitat de l’aire i l’alliberament d’espais públics per la ciutadania.
6. Suposen a més a més una competència directa al transport públic col·lectiu no exempt de les externalitats esmentades amb anterioritat.
Atès que les ciutats hem de regular el nombre de vehicles necessaris per a aquest tipus de transport, sense que aquesta facultat atorgada a les administracions públiques per la llei de Bases de Règim Local (Ajuntaments) o pel ROTT (Generalitat) resti en mans de privats en els quals pugui prevaldre més els seus interessos econòmics que l’interès públic.

Atès que davant aquesta situació, el passat 16 de març va tenir lloc una vaga del sector del taxi amb un seguiment massiu que fou secundada a més a més per conductors del sector dels VTC i que prèviament, el 16 de gener, centenars de taxistes van manifestar-se a les rondes de Barcelona durant tot el dia reclamant que s’acceleressin mesures per tal de combatre l’intrusisme en el sector i es fes estricte compliment i vigilància dels espais habilitats per a la circulació i l’estada dels taxis en la ciutat de Barcelona.

Atès que el servei del taxi està sotmès a les lleis i reglaments autonòmics que defineix la llei 19/2003 del taxi de la Generalitat de Catalunya i que la entitat responsable de regular el sector en l’àmbit metropolità de Barcelona és l’Institut Metropolità del Taxi, depenent de l’AMB.
Atès que la situació actual en el sector del taxi és de preocupació i incertesa davant el futur, que més de 12.000 famílies a l’AMB en depenen econòmicament de forma directa i que les administracions han de garantir un servei de transports de viatgers regulat i controlat públicament tot mantenint alts nivells d’excel·lència de servei i de condicions laborals.

Per tot això, s’acorda:

DONAR SUPORT
al col·lectiu de professionals del servei del taxi metropolità de Barcelona, instant-lo a continuar prestant el servei amb els nivells de màxima qualitat i rigor.
REBUTJAR tot tipus de violència entre els col·lectius afectats.
SOL.LICITAR a la Generalitat de Catalunya que en el marc de les seves competències faci el seguiment de les autoritzacions de llicències VTC per tal de fer prevaldre l’interès públic i garantir el treball digne dels professionals del sector.
INSTAR les policies locals dels municipis metropolitans així com al cos de Mossos d’Esquadra a informar periòdicament de les actuacions realitzades per al control dels vehicles que realitzin transport de persones amb conductors que no disposin de la corresponent llicència que els autoritzi.
INSTAR al govern de l’Estat, què és qui en té les competències, a respectar la proporcionalitat actual entre les llicències de taxi i les de VTC (1 llicència de VTC cada 30 taxis), tot entenent que la distribució actual ha permès una convivència pacífica i positiva per atendre amb qualitat el servei de transport de persones en aquests dos tipus de serveis.
SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya que en el marc de la lluita contra l’intrusisme ordeni un protocol d’actuació que permeti la identificació dels vehicles que presten servei de transports de viatgers a l’empara d’autoritzacions VT i a l’empara d’autoritzacions VTC.
PROMOURE mitjançant l’Institut Metropolità del Taxi plans d’actuació que garanteixin millorar les condicions de servei del taxi en un mercat cada cop més competitiu, que contemplin:

– Un anàlisi i proposta d’un nou sistema tarifari consensuat amb el sector
– Noves possibilitats d’APP al servei del taxi
– Estudi sobre la possibilitat de taxi compartit
– Noves campanyes de publicitat del sector

NOTIFICAR
aquest acord a les Associacions del col·lectiu de taxistes, al Ministeri de Foment, a la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.