Candidatures presentades i admeses a la consulta al sector el proper 5 de maig

Barcelona. IMeT.– En compliment de la normativa electoral aprovada pel Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi en sessió celebrada el dia 22 de gener de 2016 i publicada en el BOP el dia 29 de febrer de 2016, comuniquem que en data 14 de març de 2016 la Gerent d’aquest Institut ha resolt :

“ADMETRE les candidatures per les meses de les persones físiques titulars d’una o dues llicències de taxi per escollir les associacions professionals i sindicats més representatius, a efectes de relacions amb l’administració, següents:

 • Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)
 • Asociación Profesional Elite Taxi
 • Gremio Unión de Taxistas (GUT)
 • Associació Catalana d’Empresaris del Taxi (ACET)
 • Cooperativa de la Industria del Taxi, S.C.C.L.
 • Agrupació Taxi Companys (ATC)

ADMETRE les candidatures per les meses de les persones jurídiques titulars de llicència de taxi i persones físiques titulars de tres o més llicències de taxi per escollir les associacions professionals i sindicats més representatius, a efectes de relacions amb l’administració, següents:

 • Asociación Empresarial del Taxi (AET)

ADMETRE les candidatures per les meses dels conductors no titulars de llicència de taxi per escollir a les persones físiques més representatives, a efectes de relacions amb l’administració, següents:

 • Alberto Alvarez Vega
 • Juan Clar Catalina
 • Luzia de Jesus Moura Dos Santos
 • Jenny Belinda Alayo Castañeda
 • Saad Mukhtar Tarar

La campanya començarà el dia 20 d’abril i finalitzarà a les 24.00 hores del dia 4 de maig.”