Aplicació de la Tarifa 4

tarifa t4AMB.-L’aplicació de la T4 és únicament pels trajectes amb inici o destí entre el Moll Adossat i l’Aeroport de Barcelona.

Com tots el professionals tenen coneixement, el 10 de novembre passat, les noves tarifes de taxi per al 2015 van estar aprovades per la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. Entre d’altres modificacions respecte les anteriors, s’ha introduït una de nova: la T-4.
Aquesta tarifa és de tipus fix, i el seu import són 39 Euros, sense que es pugui aplicar cap mena de suplements. La seva aplicació és pels trajectes que tinguin el seu inici o destí entre el Moll Adossat i l’Aeroport de Barcelona.
És evident que el trajecte esmentat té un recorregut viari molt concret: des de la T1 (B22, C31, Ronda Litoral -B10) o des de la T2 (C32b, C31, Ronda Litoral). Per aquesta raó no resulta justificable que es circulin per altres vies amb aquesta nova tarifa.

L’Institut Metropolità del Taxi ha rebut aquest cap de setmana algunes denúncies acompanyades de fotografies de taxis amb la T-4 per itineraris i per carrers que no s’adeqüen a l’aplicació correcta prevista de la mateixa.
Davant d’aquesta situació, el departament de Sancions d’aquest Institut obrirà els corresponents expedients informatius, i si s’escau, sancionadors contra aquells taxistes que apliquen la T-4 indegudament.