Reunió del Ple del Consell del Taxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAC.- Representants del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) han assistit aquest matí de dimarts nou d’abril a la sessió plenària del Consell Català del Taxi, en les dependències del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

En la sessió s’han tractat els temes següents:

– Els canvis reglamentaris necessaris que precisa l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a implantar la tarifa de preus concertats (tarifa fixa) i l’augment de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), mesures actualment en procés d’exposició pública.

– El calendari amb què treballa el Departament de cara a l’aprovació de la futura llei del transport de viatgers, que ha de regular els serveis de taxi i de VTC. El Govern va aprovar la setmana passada el text preliminar i aquesta setmana s’obre el tràmit de consulta pública prèvia. Els resultats obtinguts en aquest procés serviran per a orientar la redacció de la futura llei. Es preveu que el Govern pugui aprovar el projecte de llei la pròxima primavera i s’iniciï el tràmit parlamentari.

– L’ampliació de l’expedient informatiu, obert el passat 11 de març, a l’empresa Prestige & Limousine (Cabify) perquè aclareixi els termes de contractació i prestació del servei dels seus VTC. Amb la documentació aportada fins ara no és suficient per a concloure si respecten la normativa, especialment la de precontratación. Se’ns informa també de l’existència d’una sèrie d’expedients sancionadors oberts per incompliment de la precontractació detectada en diferents inspeccions a peu de carrer.

– Sobre la polèmica suscitada la setmana passada respecte la possibilitat que les 300 autoritzacions VTC que ja no consten a Catalunya hagin canviat de domicili a Madrid arran d’una recent modificació en l’article 37 del ROTT, ens asseguren que això no és possible i que aquestes autoritzacions estan suspeses legalment de forma temporal per decisió dels propietaris d’aquestes. No obstant, el Departament ha encarregat un informe jurídic sobre aquest tema per a aclarir l’afectació d’aquesta modificació en el ROTT.

Des del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) seguirem molt de prop tots els fronts oberts que tenim en aquests moments, restem a l’espera que en els propers dies s’acabin d’aclarir aquests assumptes.

(Versión castellana)

STAC.- Representantes del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) han asistido esta mañana de martes nueve de abril a la sesión plenaria del Consell Català del Taxi, en las dependencias del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

En la sesión se han tratado los temas siguientes:

– Los cambios reglamentarios necesarios que precisa el Área Metropolitana de Barcelona para implantar la tarifa de precios concertados (tarifa fija) i el aumento de vehículos para personas con movilidad reducida (PMR), medidas actualmente en proceso de exposición pública.

– El calendario con que trabaja el Departament de cara a la aprobación de la futura ley del transporte de viajeros, que tiene que regular los servicios de taxi y de VTC. El Govern aprobó la semana pasada el texto preliminar y esta semana se abre el trámite de consulta pública previa. Los resultados obtenidos en este proceso servirán para orientar la redacción de la futura ley. Se prevé que el Govern pueda aprobar el proyecto de ley la próxima primavera y se inicie el trámite parlamentario.

– La ampliación del expediente informativo, abierto el pasado 11 de marzo, a la empresa Prestige & Limousine (Cabify) para que clarifique los términos de contratación y prestación del servicio de sus VTC. Con la documentación aportada hasta ahora no es suficiente para concluir si respetan la normativa, especialmente la de precontratación. Se nos informa también de la existencia de una serie de expedientes sancionadores abiertos por incumpliento de la precontratación detectada en diferentes inspecciones a pie de calle.

– Sobre la polémica suscitada la semana pasada respecto la posibilidad de que las 300 autorizaciones VTC que ya no constan en Catalunya hayan cambiado de domicilio a Madrid a raíz de una reciente modificación en el artículo 37 del ROTT, nos aseguran que eso no es posible y aseguran que esas autorizaciones están suspendidas legalmente de forma temporal por decisión de los propietarios de las mismas. No obstante el Departament ha encargado un informe jurídico al respecto para clarificar la afectación de dicha modificación en el ROTT.

Desde el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) seguiremos muy de cerca todos los frentes abiertos que tenemos en estos momentos y esperemos que en los próximos días queden despejados y aclarados estos temas.